aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 26 mei 2022
2 Koningen 2,1-15
Vertaling
1Het geschiedde zo,
toen JHWH Elia in een storm1 ten hemel liet stijgen:
Elia ging met Elisa uit Gilgal vandaan.
2Elia zei tegen Elisa:
Blijf toch hier
want JHWH zendt mij naar Betel.
Elisa zei:
Zo waar JHWH leeft, zo waar jouw ziel leeft
ik zal je niet verlaten!
Dus begaven2 ze zich naar Betel.
3De profetenzonen3 van Betel kwamen [de stad] uit, naar Elisa toe.
Ze zeiden tegen hem:
Weet je dat JHWH vandaag je meester zal wegnemen, boven je hoofd vandaan?
Hij zei:
Ook ik weet het, zwijg!
4Elia zei tot hem:
Elisa
blijf toch hier want JHWH zendt mij naar Jericho.
Maar hij zei:
Zo waar JHWH leeft, zo waar jouw ziel leeft
ik zal je niet verlaten!
Ze kwamen te Jericho.
5Daar benaderden de profetenzonen van Jericho Elisa
ze zeiden tegen hem:
Weet je dat JHWH vandaag je meester zal wegnemen, boven je hoofd vandaan?
Maar hij zei:
Ook ik weet het, zwijg!
6Elia zei tegen hem:
Blijf toch hier, want JHWH zendt mij naar de Jordaan.
Maar hij zei:
Zowaar JHWH leeft, zowaar jouw ziel leeft
ik zal je niet verlaten!
Zo gingen zij beiden;
7er waren vijftig mannen van de profetenzonen meegegaan
die op verre afstand bleven staan
terwijl zij beiden aan de Jordaan stonden.
8Toen nam Elia zijn mantel
rolde die ineen
en sloeg ermee op het water
en dat ging uiteen naar links en naar rechts.
Zij beiden staken over op de bedding.
9Het geschiedde, zodra ze overgestoken waren
dat Elia tot Elisa zei:
Vraag!
Wat moet ik voor je doen
voordat ik van je word weggenomen.
Elisa zei:
Laat het toch geschieden
dat het dubbele eerstelingsdeel4 van je geest op mij zal zijn.
10Hij zei:
Je maakt het moeilijk met je vraag.
Als je zien zult hoe ik van je word weggenomen
zal het voor jou zo geschieden
maar zo niet
dan zal het niet geschieden.
11En het geschiedde
terwijl zij gaandeweg verder gingen en spraken
– zie, wagens5 van vuur en paarden van vuur!
die maakten scheiding tussen hen beiden.
Elia steeg in een storm ten hemel.
12Elisa zág6 het.
Hij schreeuwde:
Mijn vader, mijn vader
Gij, wagens van Israël en zijn ruiters!
en hij zag hem al niet meer.
Hij greep zijn kleding
en scheurde die in twee stukken.
13Hij hief de mantel van Elia op
die van hem afgevallen was.
Hij keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan.
14Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was
en hij sloeg ermee op het water.
Hij zei:
Waar is JHWH de god van Elia!
Ja ook hij, hij sloeg op het water.
Dat  ging uiteen naar links en naar rechts
en Elisa stak over.
15De profetenzonen van Jericho zagen hem van een afstand.
Ze zeiden:
De geest van Elia rust op Elisa!
Ze kwamen hem tegemoet
en ze bogen zich voor hem neer ter aarde.
Noten
1Storm, d.w.z. teken van toorn, speciaal over profeten, vlg. bijv. Jer.23,19; Jona 1.
2j-r-d hoewel Betel hoger ligt. Hier gebruikt om '-l-h [vgl. vers 1!] te vermijden. Voor j-r-d, 'omhoog gaan' vgl. Ri. 11,30 > 37!
3Profetenzonen! Elisa zal temidden van hen de ‘bekhor', eersteling worden door het 'dubbele deel' van de geest dat hij ontvangt, zoals ook in Deuteronomium 21,15-17 de eersteling een dubbel deel krijgt.
4 Zie noot vers 3
5 Recheb, collectivum, met pluralis vertaald met het oog op vers 12.
6 Dubbelzinnig; ook te vertalen met: 'Elisa ziener'.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 6 May 2007 20:04:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kon. 2,1-15 [OT] , 2Kon. 2,1-15 [OT-alt] , 2Kon. 2,1-15 [OT] , 2Kon. 2,1-18 [OT-alt] , 2Kon. 2,1-15 [OT]

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 2,1-15 [OT]
Luc. 24,44-53 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 938; Colofon