aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Johannes 6,1-15 Het teken van het brood in overvloed
Jezus gaat door met het doen van tekens
1 Hierna1   ging Jezus weg, naar de overkant2 van de zee3 van Galilea, van Tiberias.
2Maar hem volgde  een talrijke menigte,
omdat zij de tekens4 aanschouwd hadden
die hij aan de krachtelozen5 op
en daar ging hij zitten, met zijn leerlingen.
4— Dichtbij6 was het Pesach7 , het feest8 van de Judeeërs9 . —
5Als Jezus dan zijn ogen opslaat10
en het aanziet11 dat een talrijke12 menigte op hem af komt,
zegt hij tegen Filippus:
Waarvandaan kopen13 wij broden,
zodat zij daar14 te eten hebben...?
  6 — Maar hij zei dat om hem op de proef te stellen15 ,
want zelf wist hij wel wat hij ging doen... —
  7 Filippus antwoordde hem:
Voor tweehonderd denariën16 broden zijn voor hen niet voldoende,
wil ieder17
een beetje krijgen18 ...!
8Dan zegt één van zijn leerlingen — Andreas, de broer van Simon Petrus — tegen hem:
  9 Er is hier een jongetje19
dat vijf gerstebroden20 en twee visjes21 heeft;
maar wat is dat op zovelen...?
10  Jezus zei:
Doe de mensen aanliggen22 .
- Er was op die plaats23   veel gras. —
Toen gingen ze aanliggen24 , de mannen in een aantal van zo’n vijfduizend25 .
11 Toen nam Jezus de broden,
en na de dankzegging26 gaf hij ze door27 aan wie daar aanlagen;
net zo ook van de visjes28 ,
zoveel ze maar wilden..
12 Als ze vol geworden zijn29
zegt  hij tegen zijn leerlingen:
Verzamel de overgebleven brokken,
zodat niets verloren gaat.
13 Ze verzamelden die dus30
en  vulden twaalf manden met brokken van de vijf gerstebroden31
die zij die zich gevoed hadden over lieten.
14 Toen de mensen zagen wat voor teken hij had gedaan,
zeiden zij:
Hij is waarachtig de profeet32 , hij die komt in de wereld33 !
15Omdat Jezus wel wist dat zij van plan waren
om hem mee te komen sleuren34
om hem koning35 te maken,
week hij weer uit36 , naar de berg — hij alleen37 .
Noten
1ook zo in 5 : 1; dus na de strijd met de ‘Judeeërs’ over de juiste uitleg van Mozes (5 : 45v.), over de ware betekenis van de sabbat (5 : 10-18), over dood en leven (5 : 19-30, m.n. vss. 21, 24 en 28v.) en autorisatie in de Schriften (5 : 31-47)
2roept Exodus 14 en Jozua 3-4 in gedachten [Boendermaker/Monshouwer ‘Johannes – De evangelist van de feesten’, blz. 106]
3hier moet dit zeker zo vertaald worden, vanwege de Exodus-Mozes-associatie
4NBV voegt ‘wonder’ toe: ‘wondertekens’; het Griekse woord roept 2 : 23 in herinnering; tekens: bruiloft te Kana (h. 2) en genezing van de zoon van de hoveling (h. 4); in deze verhalen en dit verhaal speelt het gebrek een rol
5dit woord grijpt dieper dan ‘zieken’; slaat terug op 4 : 46 (zoon van de hoveling), 5 : 3, 5, 7 (Bethzata); grijpt vooruit op h. 11 (Lazarus, daar 5 x!) – gaat om hen die ziek en zat zijn van hun leven: “De honger en de pijn / de angst er niet te mogen zijn / niemand die wacht op mijn werk / en in de verte wenkt de zerk.” [Wout van der Spek, ‘1 Samuel’, blz. 61] deed.
3=Maar Jezus ging de berg{niet ‘het bergland’, zoals NB, want ook de berg is een verwijzing naar Mozes; verwijst naar Exodus 24 en Jesaja 25; wat doen Jezus en zijn leerlingen? Torah studeren, daarin laat Jezus zich onderbreken [Wout v.d. Spek, a.w. blz. 62]
6de vertaling in Willibrord en NBV “kort voor” is te gewoon, te temporeel
7zo ook in 2 : 13
8gewoon ‘een’ of ‘het’ feest in 5 : 1 en 7 : 2; Pascha-feest in 13 : 1; hier ‘het feest’?
9hebben die zich het Pascha toegeëigend? (tegenstelling met Galileeërs)
10NBV ‘om zich heen keek’ – waarom de poëtische en veelzeggende taal zo verwoesten?!
11‘theasamenos’ – Chouraqui ‘contemple’
12verdwenen in NBV
13niet brood ‘halen’ (v.d. Zeyde, Willibrord), maar ‘kopen’ (op de markt); roept op het kopen van graan in Egypte (Genesis 42) en Jesaja 55 (‘koop niet voor geld’, ‘geld is voor on-brood’); Jezus plaagt zijn leerlingen met vragen naar de bekende weg: de economie lost dit niet op, hè...; hij daagt zijn leerlingen uit om het gebrek aan brood in andere dan dwangmatige economische termen te zien [Marquardt, Eschatologie 1, blz. 40]
14NBV ‘zij daar’
15‘peiradzein’ – dit is Johannes’ woestijnverhaal... (na de exodus)
161 denarie is een dagloon (Matth. 20 : 2)
17Filippus zegt : ‘ieder’ (voor zich) – dan is er dus niet genoeg
18de NBV verandert het perspectief door te vertalen ‘geven’
19heeft de ‘paidarion‘ te maken met de ‘pais’ (knecht/kind) uit Jes. 52 : 13?
20toespeling op II Kon. 4 : 42
21‘5 en 2’ – verwijzing naar Torah en Nebiim/Ketubim?
22NBV wil het begrijpelijk maken met ‘zitten’
23 Hebr. ‘makom’!
24‘aanliggen’ aan een tafel van gras!
25de Torah vermenigvuldigd
26‘eucharistie’! – dit werkwoord hoort bij de laatste Pesach-beker; het woord ‘breken’ ontbreekt opvallend (wel in parallelverhalen)
27‘diadidonai’ – echt doorgeven; NBV ‘verdeelde’, als Johannes dat had willen zeggen had hij dat wel geschreven…
28eigenlijk ‘toespijs’ (bij het brood)
29NBV  “nadat iedereen volop gegeten had”?, zo ook ongeveer de Willibrord-vertaling; [Ton Veerkamp ‘Texte und Kontexte’ 106/107] : verwijzing naar Deuteronomium 8 : 10, 12 (daar ook ‘empimplèmi’ in de LXX): in het land wordt men vol, als men de geboden bewaart
30in de NBV en bij Marie v.d. Zeyde vlak: ‘Dat deden ze’
31‘12 uit 5’ – Israel gevoed uit de Torah
32‘de profeet’: Elia? vgl. Deuteronomium 18 : 15-18 (Mozes profeet); de midrasj verwacht van die profeet een manna-wonder [Zuurmond]
33dit roept 1 : 9 op, ‘licht dat komt in de wereld’
34raakt aan het gewelddadig populisme van de massa (‘roven’)
35Jezus wil een ander koningschap (vgl. de dialoog met Pilatus)
36Jezus ‘vlucht’ zelfs volgens bepaalde handschriften
37roept Exodus 24 : 2 op (Mozes)

Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 12 Feb 2018 10:25:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 6,1-15 , Joh. 6,1-15 , Joh. 6,1-15 , Joh. 6,1-15
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 448; Colofon