aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Marcus 1,21-28
21 En zij gaan1 Kafernaüm binnen en toen hij op de sabbatten2 meteen de synagoge binnenging, onderwees hij.
22 Ze stonden versteld over zijn onderwijs. Want hij onderwees zoals iemand met volmacht3 en niet zoals de schriftgeleerden.
23 En meteen4 was er in hun synagoge een mens met een onreine geest die schreeuwde:
24 “Wat moeten we met jou, Jezus van Nazareth. Ben je gekomen om ons te vernielen, ik weet wie je bent, de heilige van God.”
25 Jezus bestrafte hem: “Zwijg5 en ga weg uit hem.”
26 De onreine geest schudde hem heen en weer, riep met luide stem en ging uit hem weg.
27 En allen waren verschrikt6 zodat ze met elkaar discussieerden: “Wat is dit? Een nieuwe leer met volmacht, hij gebiedt de onreine geesten en ze gehoorzamen hem.”
28 En het gerucht over hem ging meteen overal rond in heel het gebied van Galilea.
Noten
1hier staat een presens
2hier staat een meervoud dat ook als enkelvoud –op de sabbat— vertaald kan worden, maar omdat Jezus langere tijd in Kapernaüm woonde (2:1) is het goed mogelijk dat bedoeld wordt dat deze onderwijsperiode meerde sabbatten omvatte
3‘exousia’, ook in vers 27, duidt op een gezag  van Godswege
4het woord ‘euthus’ dat in Marcus 1 nog 10 keer voorkomt, ontbreekt op deze plek in een aantal handschriften
5dit zwijggebod krijgt in Marcus 1:44 en verder een vervolg
6veel vertalingen hebben hier ‘ze waren (zeer) verbaasd’, maar het werkwoord thambeo impliceert ook vrees, ontzetting, schrik.

Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 1 Jan 2018 11:24:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,21-28 , Mar. 1,21-28
Commentaar: Mar. 1,1-45 Berg en Zee bij Marcus
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 282; Colofon