aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Baruch 2,9-15 Gebed
9En1 de Heer sloeg het kwaad nauwlettend gade,
en de Heer bracht het over ons,
want de Heer is rechtvaardig in al zijn werken,
die hij ons heeft bevolen.
10Maar wij hebben niet geluisterd naar zijn stem
door te handelen2 naar de voorschriften van de Heer,
die hij heeft gegeven voor ons aangezicht.3
11Welnu, Heer, de God van Israël,
die uw volk hebt uitgeleid uit Egypte met machtige hand
en met tekenen en met wondertekenen
en met grote kracht en met opgeheven arm
en u voor uzelf een naam hebt gemaakt zoals heden ten dage.
12Wij hebben gezondigd,
goddeloos gehandeld,
onrecht begaan,
Heer, onze God,
tegen al uw verordeningen in.
13Uw toorn moet van ons afgewend worden4 ,
want wij zijn met weinigen overgebleven onder de volkeren,
waarheen u ons hebt verspreid.
14Verhoor, Heer, ons gebed en onze smeking
en red ons omwille van u
en schenk ons genade voor het aangezicht van wie ons hebben weggevoerd.
15opdat heel de aarde weet dat u, Heer, onze God bent,
omdat uw naam is uitgeroepen over Israël en over zijn nakomelingschap.
Noten
1Z. Dan. 9,14.
2Lett.: ‘(door) te wandelen’.
3Vgl. Jer. 44,10 (Hebr.) en Dan. 9,10.
4moet … afgewend worden: deze Griekse imperativus aoristus passivum 3e persoon enkelvoud moet worden opgevat als passivum divinum: het is een bevel dat God ten uitvoer moet leggen.

Afdrukken | vertaling door L vd Bogaard | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 8 Oct 2017 15:20:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 252; Colofon