aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de herfst, 24 september 2017
Jesaja 66,5-14
Vertaling
5Laat men horen het woord van JHWH
zij die huiver hebben voor zijn woord.
Uw broeders die u haten, die u verstoten omwille van mijn naam, hebben gezegd:
“Laat JHWH zijn heerlijkheid tonen dat wij jullie vreugde bezien”
Die zullen zelf beschaamd staan.

6Er klinkt gedruis1 uit de stad.
Het klinkt uit de tempel
De stem van JHWH die vergelding brengt over zijn vijanden.

7Voordat zij pijn kreeg heeft zij gebaard,
voordat zij weeën kreeg, bracht zij een zoon ter wereld.
8Wie heeft zo iets gehoord?
Wie heeft iets dergelijks gezien?
Komt een land in één dag tot aanzien?
of wordt een volk in één keer geboren?
Ja, Sion had nauwelijks pijn of zij baarde haar kinderen.
9Zou ik soms ontsluiting geven en niet doen baren? zegt JHWH.
Of  zou ik doen baren en toesluiten? zegt uw God.2

10Verheug3 je met Jeruzalem en jubel om haar4
jullie allen die haar liefhebben5 .
Wees vrolijk, ja wees vrolijk met haar
jullie allen die om haar in de rouw zijt gegaan6 .
11Zuigen maar, jullie! laat je maar verzadigen
door haar troostrijke7 borst
slurpen maar, jullie! laat je maar laven
door haar luisterrijke tiet.

12Immers, aldus zegt JHWH
Let wel,  als met een rivier overdek ik haar met vrede8
met de luister der natiën9 als met een kolkende10 stroom.
Op de heup zullen jullie gedragen worden
op knieën gewiegd.
13Zoals een moeder iemand troost11
zo zal ik jullie troosten  …
door Jeruzalem zullen jullie getroost worden.
14Jullie zult (het) zien, je hart zal vrolijk worden
je gebeente12 zal als jong groen uitspruiten.

De hand van JHWH zal bekend worden bij zijn knechten
maar hij zal tekeergaan tegen zijn vijanden.
Noten
1Joüon Muraoka §162 e vertaalt קֹ֤ול indien gevolgd door een genitief met Ik hoor …. eindigend met ik hoor JHWH die …
2zie hierover ook Karel Deurloo in: Onze lieve vrouwe baart een zoon, Kleine Bijbelse Theologie deel III, Kok Kampen 2006, blzz.. 38-40
3vertaling vers 10-14 van Kees van Duijn
4Weliswaar is Jeruzalem in het Nederlands een onzijdig begrip, maar evenals het Hebreeuws denkt het Nederlands aan de stad als een vrouwelijke grootheid. Vandaar – in overeenstemming met de vertaaltraditie – hier en in de volgende regels vrouwelijke voornaamwoorden.
5Het werkwoord אָהֵב heeft ook een duidelijke politieke connotatie. Vergelijk Deuteronomium. Beuken: loyaal zijn aan.
6Vgl. 57:18; 61:2,3; 60:20.
7 De stam נחם heeft, anders mijns inziens dan het Nederlandse werkwoord troosten, ook de betekenis van bemoedigen, nieuw perspectief bieden.
8Vgl. 48:18.
9Zie 61:6.
10Een typisch Jesaja-woord. Zie 8:8; 10:22; 28:2,15,17,18; 30:28; 43:2. En vgl. Dan 11:10,40.
11Zie noot 7.
12Deze metafoor duidt mijns inziens op dat wat zorgt voor de samenhang, de cohesie van een samenleving: gebinte!
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 4 Aug 2017 13:19:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 66,10-14 [OT] Verheug je met Jeruzalem, Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,10-14 [OT]

1e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 6,24-34 [Luthers leesrooster]
Jona 3,10-10 [OT]
Jona 4,1-11 [OT]
Jes. 66,5-14 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon