aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de herfst, 29 oktober 2017
Matteüs 22,1-14
Inleiding
Het feest moet doorgaan, ondanks de gasten
Vertaling
1Als antwoord1 sprak Jezus opnieuw in gelijkenissen tegen hen, hij zei:
2het koninkrijk der hemelen komt overeen met een mens, een koning,
die de bruiloft viert voor zijn zoon.
3Zo zond hij zijn knechten uit om hen te roepen2
die naar de bruiloft geroepen waren3
en die wilden niet komen.
4Opnieuw zond hij andere knechten uit met de boodschap:
Zegt tegen de geroepenen: mijn maaltijd staat klaar,
mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht,
alles is gereed, komt naar de bruiloft.
5maar zij maakten er geen ernst mee4
gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.
6Anderen grepen zijn knechten,
mishandelden5 en doodden hen.
7toen werd de koning boos
en hij stuurde zijn soldaten
hij verdelgde de moordenaars
en stak hun stad in brand.
8Dan zegt6 hij tegen zijn knechten:
De bruiloft staat wel gereed,
maar de geroepenen waren het niet waard.
9Gaat daarom op naar de kruispunten7 van de wegen
en wie je daar ook maar aantreft, roept hen naar de bruiloft.
10Die knechten gingen uit, de wegen op,
zij brachten samen8 allen die zij vonden,
slechten en goeden
en de bruiloft vulde zich met degenen die aanlagen9
11Toen de koning binnenkwam om hen die aanlagen te overzien10
zag hij daar een mens11
niet gekleed in bruilofstkleding.
12Hij zei tegen hem:
Vriend12 hoe ben je hier binnengekomen
zonder bruiloftskleed?
Maar hij zweeg.
13Toen zei de koning tegen de dienaren13 :
Bindt14 hem aan handen en voeten
neemt hem mee en werpt hem in de buitenste duisternis;
daar zal het gehuil zijn en het knarsen van tanden.
14Velen zijn immers geroepen,
maar weinigen uitgekozen.
Noten
1nl. op het voorgaande waarin overpriesters en Farizeeën doorkrijgen dat Jezus het over hen heeft 21: 45, 46
2kaleoo — roepen, cf. ecclesia
3genodigden, maar gezien het voorgaande...
4ameleoo — zich niet bekommeren, verwaarlozen, geen acht slaan op, geen ernst mee maken
5hybrisoo
6presens
7di-ex-odo-s
8sunagoogen
9anakeimai
10theaomai — bekijken, waarnemen, aan/beschouwen
11cf. vs2: een koning is ook maar een mens
12!
13diakonoi, anderen dan de douloi die de uitnodigingen verzorgden, deze dienen aan de tafel bij hen die aanliggen
14deomai
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 6e van de herfst
Laatste wijziging 2 Oct 2017 14:08:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster]

6e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster]
Deut. 6,1-9 [OT]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 916; Colofon