aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 23 juli 2017
Jesaja 40,12-25
Vertaling
12Wie meet1 de wateren met zijn holle hand
peilt de hemel met een handspan2
vat het stof der aarde met een maatbeker3
weegt de bergen met een balans
de heuvels met een weegschaal?
13Wie peilt de geestkracht van JHWH
wie is de man aan wie hij zijn raadsbesluit te kennen geeft?
14Met wie beraadslaagt hij
om hem inzicht te geven4
om hem te beleren over het pad van het rechtsgeding5
om hem kennis te leren
om hem de weg van het inzicht te kennen te geven?

15Naties, die zijn als een spat6 uit een schep-emmer
als een stofje op een weegschaal gelden ze.
Eilanden, die wikt hij als vlokjes.
16De Libanon7 is niet genoeg om in brand te steken
het wild ervan niet genoeg voor het brandoffer.
17Alle naties zijn als niets tegenover hem
als nihil, nietigheid8 gelden ze voor hem.
18Met wie willen jullie El9 vergelijken
wat voor gelijkenis op hem toepassen?  

19Het godenbeeld [soms]10 dat de ambachtsman giet  
dat de edelsmid met goud overtrekt
met zilveren kettingen van de edelsmid?
20Ebbenhout11 als wijgave
hout dat niet verrot kiest men uit.
Een kundig ambachtsman zoekt men zich
om het beeld vast te zetten  
zodat het niet wankelt.

21Wil12 je het dan niet weten?
Wil je het niet horen?
Werd het jullie niet aangezegd van de aanvang af?
Heb je geen inzicht gekregen in de grondvesten van de aarde?
22Hij die boven de schijf der aarde woont
– haar bewoners zijn als sprinkhanen –
die de hemel uitspant als een sluier
– hij spreidt die uit als een tent om in te wonen –
23hij is het die notabelen laat worden tot niets
de richters der aarde als waren ze nietigheid.
24Nauwelijks zijn ze geplant
nauwelijks gezaaid
nauwelijks wortelt hun twijg in de aarde
of hij blaast al over hen, zodat ze verdorren.
Een storm neemt hen op als stro.

25'Met wie wil je mij vergelijken, dat ik hetzelfde zou zijn?'
zegt de Heilige.
26'Hef je ogen omhoog en zie;
Wie heeft dat alles geschapen?
Hij die hen tellend13 de schare ervan laat uittrekken
en ze allemaal roept bij name!
Van die machtige veelheid
die krachtige drom14
wordt er niet eentje vermist.'
Noten
1Qatal > performatorisch: presens. Inleiding tot het grote rechtsgeding van JHWH met de volken: zijn scheppende ingreep in de geschiedenis. Vgl W.A.M.Beuken, Jesaja II a [POT], 33vv. Zijn exegese is van groot belang voor de vertaling.
2De maat van duim— tot pinktop van de gespreide hand.
3De inhoud van de 'driemaat' is onbekend.
4Anders dan NBV: Wie wordt er in het beraad betrokken.
5Rechtsgeding: vgl. Jes. 41,1; Jes. 50,8; Jes. 53,8; Jes. 54,17.
6Zo Naardense Bijbel: beeldend!
7De bosrijke Libanon als altaar (anders dan de parafrase van de NBV).
8Vgl. Gen. 1,2 'Tohoe wa-bohoe'
9אֵ֑ל = JHWH. Ev. 'God' . De Oppergod wordt hier geïdentificeerd met JHWH.
10Kennelijke toevoeging, aangehaakt aan 'gelijkenis' (vers 18). Daarom met '[soms ]' en als vraagzin vertaald.
Deze moeilijke passage is opgevat als de vervaardiging van het beeld en zijn houten sokkel. (Vgl. geheel andere parafraserende weergave van de NBV).
11Hapax legomenon: kwestieus. Uit de exegetische voorstellen is gekozen voor ebbenhout vanwege het verband: hout dat niet rot. (Sommigen ontdekken twee beelden, een gegoten en een houten).
12yiqtol, modaal vertaald.
13JHWH als 'sterrenherder' (vgl. herder van zijn volk, 40,11). Bij name roepen, tellen: vgl Ez. 34; Joh. 10 etc.
14Slaat m.i op het sterrenheer en niet op JHWH (NBV)
Afdrukken | vertaling door kad | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 23 Jan 2018 16:30:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 40,12-25 [OT] , Jes. 40,12-25 [OT] , Jes. 40,12-25 [OT]

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 48,12-22 [OT-alt]
Jes. 40,12-25 [OT]
Mat. 5,20-26 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 354; Colofon