aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van Pasen, 22 april 2007
Lucas 24,35-48
Vertaling
35Zij legden uit wat op de weg... (was gesproken)1
en hoe hij hen kenbaar werd in de breking van het brood.
36Terwijl zij daarover spraken kwam hij zelf in hun midden staan
en zegt tegen hen:
vrede voor jullie!
37Angst en vrees beving hen en zij meenden een geest te zien
38Hij zei hen:
Waarom zijn jullie zo ontzet?
Waarom komen die overwegingen op in jullie hart?
39Kijk, mijn handen!
En mijn voeten!
Ik ben het zelf!
Voel mij en zie dat een geest geen vlees en botten heeft.
Ik heb die wel, zoals je ziet.
40Toen hij dat gezegd had liet hij hen zijn handen en voeten zien.
41En terwijl zij het van vreugde nog niet konden geloven
en verbaasd waren
zei hij tegen hen:
Hebben jullie hier iets te eten?
42Zij gaven hem een stuk gebakken vis
43Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.
44Hij zei tegen hen:
die woorden van mij die ik tot jullie gesproken heb
toen ik nog bij jullie was,
dat vervuld moet worden
alles wat over mij geschreven is in de thora van Mozes
en in de profeten en de psalmen —-
45Toen opende hij hun verstand om de schriften te verstaan.
46Hij zei tegen hen:
zo staat het geschreven, dat de gezalfde2 lijdt3
en opstaat uit de doden op de derde dag.
47En dat op zijn naam verkondigd wordt:
omkeer tot bevrijding van zonden
aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem.
Noten
1zo vertaald door Hemelsoet/Monshouwer (lucas, 1997)
2ik heb hier niet vertaald met 'de Christus' of met 'de Messias' omdat dan onwillekeurig aan Jezus wordt gedacht, terwijl mij dat hier niet aan de orde lijkt, aangezien het hier gaat om een schriftcitaat. Het lijden van de gezalfde wordt als iets algemeens bedoeld: de/een gezalfde lijdt, zo gaat dat nu eenmaal.
3in de Griekse tekst staat niet het 'dei' dat bv. wel voorkomt in 9,22. Ook in NB,NBG,Statenvertaling wordt vertaald alsof het er wel staat. De NBV vertaalt 'zal', maar ook dat is uit de lucht gegrepen. M.i. is het van belang dit ontbreken te respecteren: de gezalfde lijdt, dat is als het ware onvermijdelijk verbonden met het gezalfd zijn en dáárvan getuigen nu ook juist de Schriften. Ik vermoed dat zo ook de verwijzing naar de Schriften in vers 44 begrepen moet worden.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 3e zondag van Pasen
Laatste wijziging 20 Apr 2007 10:38:51
Reacties:
harrypals: frisse vertaling [2007-04-18 07:33:40]
Een goed voorleesbare vertaling (bijv. de korte zinnetjes in vs. 39), fris en verrassend (bijv. 'kenbaar worden' in vs. 35 is goed getroffen).
De vertaling 'gezalfde' in vs. 46 lijkt me ook ter zake. Ook mij was opgevallen het invoegen van het 'moeten' in vs. 46 (zelfs in de Naardense...) — terwijl het er niet staat — bewust? dat weet je nooit, maar het valt op, dus moet het ook in de vertaling als bijzonderheid opvallen. De NBV doet dit trouwens niet, heeft 'zal', maar voegt wel iets toe: 'zal lijden en sterven' — echt uit de lucht gegrepen.  

Andere vertalingen: Luc. 24,13-35 [Evangelie] , Luc. 24,13-35 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,46-53 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,44-53 [Evangelie] Gezegend afscheid
Exegeses: Luc. 24,35-48 [Commentaar] Opgestaan naar de Schriften

3e zondag van Pasen - wit

Lucas 24,39

Overige teksten:

Luc. 24,35-48 [Evangelie]
Hand. 6,1-7 [Evangelie]
Hand. 6,1-7 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 139; Colofon