aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 12 november 2017
Jesaja 48,1-16
Vertaling
1Luisteren jullie hiernaar, huis van Jakob,
jullie, die je noemen met de naam Israël
en uit Juda's bron zijn voortgekomen,
jullie die zweren bij de naam JHWH
en de naam van Israëls God belijden,
niet in waarheid en niet in oprechtheid,
2omdat zij zich noemen naar de heilige stad
en steunen op de God van Israël:  
JHWH van de machten is zijn naam.
3De vroegere dingen heb ik lang geleden verkondigd.
Uit mijn mond zijn ze uitgegaan en ik heb ze doen horen.
Plotseling heb ik ze verwerkelijkt en zijn ze gekomen.1
4Omdat ik wist dat je hard bent
jouw nek een ijzeren spier en je voorhoofd van koper,
5daarom verkondigde ik het lang geleden.
Voordat het kwam, heb ik het je doen horen.
Dan kon je niet zeggen: mijn godenbeeld is hier aan het werk,
mijn houten of gegoten beeld heeft het beschikt.
6Je hebt het gehoord, aanschouw dit alles,
erkennen jullie het dan niet?  

Ik laat je nieuwe dingen horen van nu aan,
verborgen dingen die je niet kende.
7Nu worden ze geschapen en niet lang geleden,
tot op heden hebben jullie ze niet gehoord.
Dan kun je niet zeggen: 'Ik wist ervan!'
8Ook heb je er niet van gehoord of ervan geweten,
ook heeft het sedert lang je oor niet geopend,
want ik weet dat je zeer trouweloos bent,
een opstandeling heet sinds de moederschoot.
9Omwille van mijn naam stel ik mijn toorn uit
en mijn lof is dat ik mij beheers, zodat ik je niet afsnijdt.
10Zie, hierbij louter ik jou maar niet als zilver,2
ik kies je uit  in de oven der ellende!3
11Omwille van mij, omwille van mij verwerkelijk ik het,
want mijn eer — hoe zou ze worden aangetast! —
geef ik niet aan een ander.4

12Luister naar mij, Jakob en Israël, de door mij geroepene,
ik ben het, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste.
13Ja, mijn hand heeft de aarde gegrondvest
en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid.
Waar ik degene ben die hen roep,
staan zij daar gezamenlijk.
14Komen jullie allemaal tezamen en luistert:
Wie van hen5 heeft de volgende dingen aangekondigd:
Hij die de liefde van JHWH geniet, zal diens welgevallen verwerkelijken
in Babel en zijn machtige arm (diens welbehagen) aan de Chaldeeën.
15Ik, ik heb het gesproken, ook heb ik hem geroepen,
ik heb hem doen komen en zijn onderneming zal gelukken.6

16Naderen jullie tot mij en hoort dit:
Niet vanaf het begin heb ik in het verborgene gesproken;
van af het moment dat het gebeurde was ik daar,
maar nu  zendt mijn heer JHWH en zijn geest mij.
Noten
1Met de 'vroegere dingen' wordt verwezen naar de voor Israël gunstige gebeurtenissen rond Cyrus.
2Leene: om zilver (te verkrijgen), instrumenteel.
3In de twee performatieve werkwoordsvormen (voorbereid door 'nu worden ze geschapen', vers7) roept JHWH als het ware een gelouterd Israël naar voren. Zo grijpt in vs. 10 de feitelijke verandering van Israël plaats (Leene, De Vroegere en de Nieuwe Dingen, 1987). Hier is de voorbeeldige knecht, die bijvoorbeeld in Jes. 49 vanaf vs. 1 aan het woord is.
4Het Luthers leesrooster geeft aan vers 1-11. Voor de aansluiting met het oecumenisch leesrooster zijn ook de verzen 12-16 hier vertaald
5Vele manuscripten hebben hier 'Wie van jullie'.
6Letterlijk: zijn weg zal voorspoedig zijn.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 18 May 2017 15:47:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 48,12-22 [OT-alt]

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 48,17-22 [OT]
Jes. 48,1-16 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2144; Colofon