aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 25 mei 2017
Daniël 7,1-14
Inleiding
Vertaling: Dirk Bakker
Vertaling
1In het jaar 1 van Belsassar, koning van Babylon1
Had2 Daniël een droom
en visioenen voor zijn geestesoog op zijn legerstede.
Nadien schreef hij de droom op;
het begin3 van het verslag was als volgt.
2Daniël hief aan en zei:
Ik aanschouwde4 in mijn nachtvisioen:
Kijk, de vier hemelwinden
brachten de grote zee aan het kolken5 .
3Vier grote dieren rezen op uit de zee
elk van verschillende gedaante.
4Het eerste was als een leeuw
en het had de vleugels van een adelaar.
Ik keek toe hoe het de vleugels werden uitgerukt6
het van de aarde werd opgetild
het op mensenbenen werd geplaatst
en het een mensenhart werd gegeven.
5En kijk, een ander dier leek op een beer;
het lag op één zijde
en in zijn mond had het drie ribben7 tussen zijn tanden.
Men zei aldus tegen hem: `Vooruit,8 eet veel vlees!´
6Daarna aanschouwde ik
en daar was nog een dier, als een luipaard.
Het had vier vogelvleugels op zijn flanken;
vier koppen had het
en het werd heerschappij gegeven.
7Daarna aanschouwde ik in mijn nachtvisioenen
en daar was een vierde dier,
vreeswekkend, angstaanjagend en immens sterk.
Het had enorme tanden van ijzer;
het vrat en vermaalde en vertrapte de rest met zijn poten.
Het was anders dan alle eerdere dieren
en het had tien horens.
8Ik bekeek de horens nader:9
Kijk, er groeide nog een ander horentje tussen omhoog
en drie van de eerste horens
werden erdoor uitgeduwd.
En kijk, in dat horentje zaten ogen als van een mens
en een mond vol van grootspraak.1011

9 Ik keek toe
hoe zetels werden opgericht
en een oude van dagen12 ging zitten
zijn kleren wit als sneeuw
zijn hoofdhaar als schapenwol.
Zijn zetel bestond uit vuurvonken;
de wielen ervan uit laaiend vuur.
10Een rivier van vuur vloeide
en stroomde voor hem uit.
Duizend duizendtallen dienden13 hem;
tienduizend tienduizendtallen stonden14 tegenover hem.
Het gerechtshof nam plaats
en boeken werden geopend.

11Vervolgens zag ik hoe
— vanwege de grootsprakige15 woorden
die het horentje sprak —
zag ik16
hoe het dier werd gedood en zijn lichaam vernietigd
en het aan de vlammenzee werd overgegeven.
12De overige dieren werd de macht ontnomen
maar zij werden in leven gelaten
en kregen enige tijd respijt.

13Ik aanschouwde in mijn nachtvisioen:
Kijk, met de wolken van de hemel
ging iemand als een mens.17
Hij kwam naar de oude van dagen
en men bracht hem tegenover hem.
14Hem werd heerschappij, eer en koningschap gegeven
en alle volkeren, naties en talen dienden hem.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan
en zijn koningschap18 zal niet worden ontbonden.
Noten
1 op het rooster staan alleen de verzen 9-10 en 13-14. Zie ook het commentaar van Prof. Joep Dubbink
2Letterlijk: zag
3Letterlijk: hoofd
4Overal waar deze vertaling `ik zag´/´ik keek´/´ik aanschouwde´ heeft staat er letterlijk `ik was ziende´. Dit kan op een langere duur doelen en kan eventueel worden vertaald met `ik bleef kijken/aanschouwen´
5 Of: koken, bruisen, borrelen, e.d.
6 Of: kaalgeplukt?
7NRSV vertaalt: slagtanden
8Letterlijk: Sta op! (Vgl. talitha, qumi!)
9 hištakkēl = aandachtig bekijken.
10 rabrebān kan zowel `grote dingen´ als `vele dingen´ betekenen.
11 Open regels corresponderen met het begin en eind van passages die in de BHS als poëzie zijn opgemaakt.
12 Zo staat het er letterlijk.
13Het werkwoord staat in het imperfectum, dat veelal met de tegenwoordige of toekomende tijd correspondeert, maar ook voor continuering van de reeds ingezette tijd kan fungeren: zie Rosenthal §178. Men kan hier dus vertalen in verleden, tegenwoordige of toekomende tijd.
14zie hiervoor
15zie noot 9
16Regelafbreking vanwege de pazer in de tekst.
17Letterlijk: mensenzoon. `Zoon´ wordt in de Semitische talen vaak in overdrachtelijke zin gebruikt om een (mede)lidmaatschap van een groep aan te geven, niet alleen letterlijk zoonschap: `zoon van Israël´ = Israëliër, `zoon van de weg´= medereiziger; etc. Hier dus niet zozeer `zoon van een mens´, maar veeleer `lid van de menselijke soort´, `human being.´
18of: koninkrijk.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,13-14 [OT] , Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,13-14 [OT] , Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,13-14 [OT] , Dan. 7,1-14 [OT-alt]
Exegeses: Dan. 7,9-14 [Commentaar] de Mensenzoon

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 1,1-11 [Luthers leesrooster]
Dan. 7,1-14 [OT]
Hand. 1,1-11 [Commentaar]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 68; Colofon