aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van Pasen, 15 april 2007
Handelingen 5,12-20
Gemeente-leven na Pasen
Vertaling
12Door de handen1 van de apostelen geschiedden er veel tekenen2 en wonderen onder het volk.
En ze waren allen eensgezind samen in de zuilengang van Salomo,
13maar van de overigen durfde niemand zich aan hen te hechten;
het volk echter maakte hen groot3 !
14Meer en meer werden er toegevoegd4 die geloofden in de Heer,
menigten mannen zowel als vrouwen,
15zodat ze zelfs de krachtelozen uitdroegen de straten op
en op draagbaren en bedden legden,
zodat als Petrus langskwam ook maar zijn schaduw één van hen zou =overschaduwen...
16En ook kwam de menigte van de steden rondom in Jerusalem samen;
ze droegen krachtelozen mee en door onreine geesten gekwelden,
en die werden allen genezen.

17Maar toen stond de hogepriester op5
en  allen die met hem waren – dat was de partij van de Sadduceeën —,
ze werden vervuld van jalouzie
18en ze sloegen de handen6 aan de apostelen
en zetten hen publiekelijk7 in bewaring.
19Maar een engel van de Heer opende gedurende de nacht de deuren van de bewaking
en leidde hen eruit,
en hij zei:
20“Ga heen,
ga staan en spreek in de tempel tot het volk alle woorden van dit leven.”
Noten
1de NBV laat ‘de handen’ weg en maakt ten onrechte de apostelen tot actoren van de tekens en wonderen.
2de Naardense bijbel heeft i.p.v. ‘tekens’ ‘taken’ (verschrijving?)
3of: ‘hield (had) hen hoog’
4de Willibrord-vertaling vertaalt ten onrechte actief ‘sloten zich mensen aan’
5de NBV laat het schrijnende woord ‘opstaan’ weg
6de NBV laat weer ‘de handen’ weg en verhindert de lezer een verbinding te leggen met de handen van de apostelen in vs. 12 (zo Ter Linden ‘Het verhaal gaat’, deel 6, blz. 111)
7‘publiekelijk in bewaring; — zo W.A. Verheij ‘De Geest wijst wegen in de tijd’, eig.: ‘in volksbewaring’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e zondag van Pasen
Laatste wijziging 26 Jan 2021 10:48:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 5,12-26 [Epistel]

2e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 24,13-35 [Evangelie]
Hand. 5,12-20 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1940; Colofon