aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 14 april 2017
Johannes 19,1-42
Inleiding
Een uittocht als souverein koning
ter voorbereiding op Pasen...
Vertaling
Vertaling van Johannes 19

1Toen liet Pilatus Jezus geselen.
2En de soldaten vlochten een kroon van doornen
en zetten hem die op het hoofd,
ook deden ze hem een purperen mantel om
3en ze traden op hem toe en zeiden:
´Gegroet, koning van de Joden !´
en sloegen hem daarbij in het gelaat.
4Opnieuw ging Pilatus naar buiten,
en zegt tot hen:
Zie, ik breng hem voor jullie naar buiten,
om jullie te laten weten,
dat ik geheel geen schuld in hem vind.´
5Jezus kwam dan naar buiten,
terwijl hij de doornenkroon en de purperen mantel droeg.
En hij zegt tot hen: ´Zie, de mens !´
6Toen de overpriesters en de helpers hem zagen,
schreeuwden ze: kruisigen, kruisigen !!
En Pilatus zegt tot hen:
Laten jullie hem dan kruisigen,
want ik vind geen schuld in hem.
7En de Joden antwoordden hem:
Wij hebben een wet,
en volgens die wet verdient hij de doodstraf,
want hij heeft zichzelf tot zoon van God gemaakt.
8Toen Pilatus dat woord hoorde,
vreesde hij nog meer,
9en het pretorium weer binnengaande, zegt hij tot Jezus:
Waar kom je vandaan ?
10Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
Pilatus zegt dan tot hem:
Spreek je niet tot mij ?
Weet je niet dat ik de macht heb,
om je los te laten
en ook de macht heb om je te laten kruisigen?
11En Jezus antwoordde:
Je had geen enkele macht over mij,
als die je niet van boven gegeven was.
Daarom heeft hij,
die mij aan jou heeft overgeleverd
groter zonde begaan.
12Van toen af had Pilatus in de zin hem los te laten,
maar de Joden schreeuwden en zeiden:
Indien u deze los laat,
bent u geen vriend van de keizer.  
Ieder die zichzelf koning maakt,
spreekt de keizer tegen.
13Toen Pilatus deze woorden hoorde,
voerde hij Jezus naar buiten
en gezeten op de rechterstoel,
ter plekke van het zogenaamde `Plaveisel´ ,
in het Hebreeuws ´Gabbatha´ geheten,
14— het was de voorbereidingsdag voor het Pascha,
ongeveer het zesde uur —
15zegt hij tot de Joden: Zie hier, jullie koning !
Die schreeuwden dan: `Wég,wég, kruisig hem!´
En Pilatus zegt hen:
Zal ik jullie koning kruisigen ?
De overpriesters antwoordden:
16Wij hebben geen koning, behalve de keizer !
Toen leverde hij hem aan hen over
om gekruisigd te worden.
17Toen namen zij Jezus mee
en terwijl hij zijn eigen kruis droeg,
trok hij uit naar wat genoemd wordt: Schedelplaats,
— in het Hebreeuws `Golgotha´ geheten-,
18waar ze hem kruisigden
en met hem twee anderen,
aan deze en gene zijde, Jezus in het midden.
19En Pilatus schreef ook een titelbord
en stelde dat op het kruis.
Daarop was geschreven:
Jezus de Nazareeer, de koning van de Joden.
20Deze betiteling lazen velen van de Joden,
want de plaats waar Jezus was gekruisigd ,
was dicht bij de stad.
En het was geschreven in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks.
21De Joodse overpriesters zeiden dan tot Pilatus:
Schrijf niet: ´de koning van de Joden´,
maar dat deze gezegd heeft,
'ik ben de koning der Joden ´
22Pilatus antwoordde:
Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven !

23De soldaten dan, toen ze Jezus gekruisigd hadden,
namen zijn kleding en maakten er vier delen van,
voor elke soldaat een deel,én het onderkleed.
Maar het onderkleed was zonder naad,
van bovenaf uit één stuk geweven.
24Zij zeiden dan tot elkaar:
Laten we hem niet scheuren,
maar er om loten, voor wie het zal zijn.
Opdat de schrift vervuld wordt:
´Mijn kleding hebben ze onder elkaar verdeeld
en over mijn mantel het lot geworpen.´
25Deze dingen deden de soldaten dus.

Naast het kruis van Jezus stonden ook zijn moeder,
en de zuster van zijn moeder, Maria van Klopas en Maria uit Magdala.
26Toen Jezus zijn moeder zag,
en naast haar de leerling zag staan, die hij liefhad,  
dan zegt hij tot zijn moeder:
Vrouw, zie, hier uw zoon !
Vervolgens zegt hij tot de leerling:
Zie, hier uw moeder!
27En vanaf dit moment, heeft de leerling,
haar bij zich genomen.
28Hierna zegt Jezus,
terwijl hij wist dat alles reeds volbracht is,
opdat de schrift vervuld zou worden: Dorst !
Er stond daar een vat vol azijnwijn
29En door een spons vol azijn
op een hysop(stengel)  te leggen,
brachten ze het naar zijn mond.
30Toen nam Jezus de azijn  en zei:
Het is volbracht !
En het hoofd buigende,
leverde hij de geest over.

31De Joden dan,
omdat  het de voorbereidingsdag was,
vroegen aan Pilatus,
dat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven
tijdens de sabbath
— want de dag van die sabbath was groot —
dat hij hun de beenderen zou breken
en zij afgenomen zouden worden.
32De soldaten kwamen dan
en van de eerste braken zij de beenderen
en ook van de ander, die met hem gekruisigd was.
33Maar toen ze bij Jezus kwamen
en zagen dat hij reeds gestorven was,
braken zij zijn beenderen niet,
34maar één van de soldaten stak met een lans in zijn zijde
en terstond ging er bloed én water vanuit.
35En die het gezien heeft, heeft er van getuigd,
en zijn getuigenis is waarachtig,
en deze weet, dat het waar is,wat hij zegt,
opdat ook jullie zouden geloven.
36Want deze dingen zijn gebeurd,
opdat de Schrift vervuld zou worden:
´Geen bot van hem zal verbrijzeld worden´  
37en weer een andere Schrift zegt:
´Ze zullen zien naar hem, die zij doorstoken hebben´  

38Hierna vroeg Jozef van Arimathea,
die, omdat hij vreesde voor de Joden,
een leerling van Jezus in het geheim was,
aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen.
Pilatus stond het toe.
39Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg.
En ook Nicodemus kwam,
die eerst ´s nachts tot hem gekomen was,
en hij bracht een mengsel van mirre en aloè
van ongeveer honderd pond.
40Zij namen dan het lichaam van Jezus
en bonden het in linnen met de specerijen,
volgens de Joodse gewoonte van begraven.
41En op de plaats waar hij was gekruisigd, was een hof,
en in de hof een nieuw graf,
waar nog niemand in gelegd was.
42Vanwege de voorbereiding van de Joden
en omdat het graf dichtbij was,
hebben ze Jezus toen daar gelegd.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 19,1-42 [Evangelie] , Joh. 19,1-42 [Evangelie] Alles volbracht ter voorbereiding op de grote sabb, Joh. 19,1-42 [Evangelie] Onder Pontius Pilatus..., Joh. 19,1-42 [Evangelie]

Goede Vrijdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 12,21-28 [OT]
Hos. 6,1-6 [OT-alt]
Joh. 19,1-42 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 113; Colofon