aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 19 maart 2017
Exodus 34,1-10
Vertaling
1JHWH zei tot Mozes:
Hak twee stenen platen uit zoals de eerste.
Ik zal op die platen de woorden schrijven
die op de eerste platen stonden
die jij verbrijzeld hebt.
2Wees tegen de ochtend bereid
en ga die ochtend naar boven, de berg Sinaï op
en stel je daar voor mij op
op de top van de berg.
3Niemand mag met jou naar boven gaan
en evenmin moet er ook maar iemand zich op de hele berg laten zien1
zelfs het kleinvee en het rundvee moeten niet in de richting van die berg weiden.
4Hij — Mozes — hakte twee stenen platen2 uit, net zoals de eerste.
Mozes stond vroeg in de morgen op
en ging naar boven, de berg Sinaï op
zoals JHWH hem geboden had.
Hij nam de twee stenen platen in zijn hand.
5Toen daalde JHWH neer in de wolk
en stelde zich daar bij hem op.
Hij riep de naam JHWH uit.3
6JHWH ging zijn aangezicht voorbij.
Hij riep:
JHWH, JHWH, barmhartige en genadige god
wiens toorn niet snel ontbrandt
van buitengewone solidariteit en trouw,4
7die solidair blijft met duizenden
die schuld en overtreding en zonde wegneemt,
maar deze zeker niet ongestraft5 laat
[en] de kinderen en de kindskinderen op de schuld van de vaders onderzoekt6
tot het derde en het vierde geslacht.
8Mozes haastte zich zich ter aarde te buigen
en hij knielde.
9Hij zei:
Als ik toch genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer
moge dan mijn heer in ons midden meegaan
want een halsstarrig volk is dit.
Vergeef onze schuld en onze zonde
en verwerf ons als uw erfdeel.
10Hij zei:
Kijk, ik sluit een verbond.
Ten overstaan van heel mijn volk zal ik iets miraculeus doen7
dat op heel de aarde en onder alle naties niet geschapen is
en heel het volk te midden waarvan je [leeft]
zal het werk van JHWH zien
want vreesaanjagend is het wat ik samen met jou zal doen.
Noten
1 In de eerste zin van dit vers wordt lô gebruikt, het woord dat een absoluut verbond aangeeft. De tweede zin heeft al, dat een subjectievere betekenis heeft. Dit verschil probeer ik weer te geven met niet mogen resp. niet moeten.
2 Als je in de joodse boekhandel om een loeach vraagt, krijg je een agenda. Agenda, dingen die gedaan moeten worden. En wat staat er straks op Mozes´ loechot? Dingen die je moet doen!
3Het is onduidelijk wie onderwerp is, Mozes of JHWH
4NBV vertaalt chesed in vs. 6 met trouw, in vs. 7 met liefde (!).
5 of: vrijspreekt.
6Voor discussie over de vertaling van dit vers zie G. Landman, Het derde en vierde geslacht. De samenhang van exegese, liturgie en pastoraat´, in M. Barnard, G. Heitink en H. Leene, Letter en Feest: In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema 2004, 99-108; J. van Dorp, `Discussie over de vertaling van Exodus 20:5 in de NBV´, in Met andere woorden, kwartaalblad over bijbelvertalen 25/3 (2006), 49-56, en J. Mol, `Het huis van de vader — collectieve en individuele verantwoordelijkheid. Discussie over de vertaling van Exodus 20:5´, in Met andere woorden, kwartaalblad over bijbelvertalen 25/4 (2006), 51-55.
7Vgl. Exodus 3:20
Afdrukken | vertaling door evert | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT-alt] , Ex. 34,4-9 [OT]

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 17,1-7 [OT]
Ex. 34,1-10 [OT-alt]
Luc. 11,14-28 [Luthers leesrooster]
Ex. 17,1-7 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 146; Colofon