aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Korintiërs 4,1-16
In dit gedeelte roept Paulus zijn broeders en zusters in Korinthe op tot dienstbaarheid en daartoe geeft hij zichzelf als voorbeeld. De christenen in Korinthe waren verdeeld, de een voelde zich verheven boven de ander verheven en vooral ook boven het lijden van de ander. In zijn woordkeus speelt Paulus in op de religieuze wereld van het hellenisme. De Korinthiërs wilden wat graag 'heer over alle dingen' zijn, volgens Paulus kun je dan weliswaar koning zijn, maar wel in het rijk van de dood, wees liever een dienaar van Christus, dan ontvang je het leven.
1 Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen Gods.1
2 Overigens worden de beheerders hierop uitgezocht, dat zo iemand trouw bevonden wordt.
3 Voor mij is het een kleinigheid dat ik door jullie wordt beoordeeld of door mensen gedagvaard,2 maar ik oordeel niet over me zelf.
4 Weliswaar heb ik niets op mijn geweten, maar hierdoor sta ik niet in mijn recht. Hij die over me oordeelt is de Heer.
5 Dat jullie me niet voortijdig ergens van beschuldigen voordat de Heer komt. Hij zal aan het licht doen komen wat in de duisternis verborgen is en openleggen wat er in de harten omgaat. En dan zal een ieder zijn loon krijgen van God.
6 Deze dingen, broeders-en-zusters, heb ik op mezelf en Apollos toegepast vanwege jullie, opdat jullie van ons leren niet voorbij te gaan aan wat geschreven staat. Opdat niemand zich boven3 de ene verheft ten koste van de ander.
7 Welk voorrecht heb je?  Wat heb je dat je niet ontvangen hebt en als je het ontvangen hebt, waarom pronk je alsof je het niet ontvangen hebt?
8 Jullie zijn al volgevreten, jullie hebben je al rijk gerekend,4 jullie zijn zonder ons koningen geworden. Het ontbrak er nog aan dat jullie koningen waren, opdat ook wij de koning te rijk met jullie zouden zijn.
9 Ik meende immers dat God ons als apostelen de laatste  plaats heeft aangewezen, als ter dood veroordeelden, te kijk gezet voor de wereld, zowel engelen als mensen.
10 Wij zijn dwaas door Christus, jullie wijs met Christus, wij zwak, jullie sterk, jullie in ere, wij uit de gratie.5
11 Tot dit uur hebben wij honger en lijden we dorst, worden we uitgekleed en mishandeld en ontheemd.6
12/13 Wij vermoeien ons door te werken met onze eigen handen. We worden vervloekt en we zegenen. We worden vervolgd en we dragen het,  we worden gelasterd en we doen het goede terug.7 Tot afval en vuilnis zijn we geworden voor alles en iedereen.
14 Ik schrijf dit niet om jullie in verlegenheid te brengen, maar ik denk aan jullie als mijn geliefde kinderen .
15 Want jullie hebben talloze leermeesters in Christus, maar niet vele vaders. Want ik heb jullie verwekt door de boodschap van Christus Jezus.8
16 Ik roep jullie dus op mij na te doen.9
Noten
1Het woord  `mysterioi´ (geheimenissen) kan een toespeling zijn op de mysteriën van Eleusis die in Korinthe populair waren.
2Het zelfstandig naamwoord `hemera´, door de NBV vertaald als `instantie´, betekent meestal `dag´. Hier door mij als werkwoord weegegeven: `gedagvaard´.
3Het woord `huper´ wordt 2 keer gebruikt. De geadresseerden wanen zich blijkbaar verheven boven het geschrevene (de Tora) en boven Christus (de ene). (Terwijl Paulus zich in vers 1 als `huperetes´ (ondergeschikte) neerzet).
4 De werkwoorden `korennumi´ en `plouteo´ verwijzen naar het godenpaar Kore (Persefone) en Pluto (Hades), de koningin en de koning van de onderwereld.
5De tegenstelling tussen dwaas en wijs, zwak en sterk is door Paulus al eerder in het spel gebracht (1.18-27).
6Een opvallende parallel met de zaligsprekingen en de werken van barmhartigheid (Mat. 5.6,11 25.42,43)
7Opnieuw een parallel met de bergrede (Mat. 5.44).
8Paulus werpt zich op als geestelijke vader, hij heeft hen door zijn boodschap tot leven gebracht.
9Het werkwoord `mimetai´ herinnert aan het beeld van het `theatron´(4.9).

Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 8e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 4,1-16 , 1Kor. 4,1-5 , 1Kor. 4,6-21 , 1Kor. 4,1-16 , 1Kor. 4,1-5
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 654; Colofon