aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e na Epifanie, 26 februari 2017
1 Korintiërs 4,1-16
Inleiding
In dit gedeelte roept Paulus zijn broeders en zusters in Korinthe op tot dienstbaarheid en daartoe geeft hij zichzelf als voorbeeld. De christenen in Korinthe waren verdeeld, de een voelde zich verheven boven de ander verheven en vooral ook boven het lijden van de ander. In zijn woordkeus speelt Paulus in op de religieuze wereld van het hellenisme. De Korinthiërs wilden wat graag 'heer over alle dingen' zijn, volgens Paulus kun je dan weliswaar koning zijn, maar wel in het rijk van de dood, wees liever een dienaar van Christus, dan ontvang je het leven.
Vertaling
1Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus
en beheerders van de geheimenissen Gods.1
2Overigens worden de beheerders hierop uitgezocht,
dat zo iemand trouw bevonden wordt.
3Voor mij is het een kleinigheid
dat ik door jullie wordt beoordeeld
of door mensen gedagvaard,2
maar ik oordeel niet over me zelf.
4Weliswaar heb ik niets op mijn geweten,
maar hierdoor sta ik niet in mijn recht.
Hij die over me oordeelt is de Heer.
5Dat jullie me niet voortijdig ergens van beschuldigen
voordat de Heer komt.
Hij zal aan het licht doen komen
wat in de duisternis verborgen is
en openleggen
wat er in de harten omgaat.
En dan zal een ieder zijn loon krijgen van God.
6Deze dingen, broeders-en-zusters, heb ik op mezelf en Apollos toegepast vanwege jullie,
opdat jullie van ons leren
niet voorbij te gaan
aan wat geschreven staat.
Opdat niemand zich boven3 de ene verheft ten koste van de ander.
7Welk voorrecht heb je?
Wat heb je
dat je niet ontvangen hebt
en als je het ontvangen hebt,
waarom pronk je
alsof je het niet ontvangen hebt?
8Jullie zijn al volgevreten,
jullie hebben je al rijk gerekend,4
jullie zijn zonder ons koningen geworden.
Het ontbrak er nog aan
dat jullie koningen waren,
opdat ook wij de koning te rijk met jullie zouden zijn.
9Ik meende immers
dat God ons als apostelen de laatste  plaats heeft aangewezen, als ter dood veroordeelden,
te kijk gezet voor de wereld, zowel engelen als mensen.
10Wij zijn dwaas door Christus,
jullie wijs met Christus,
wij zwak,
jullie sterk,
jullie in ere,
wij uit de gratie.5
11Tot dit uur hebben wij honger
en lijden we dorst,
worden we uitgekleed
en mishandeld en ontheemd.6
12Wij vermoeien ons
door te werken met onze eigen handen.
We worden vervloekt
en we zegenen.
13We worden vervolgd en we dragen het,
we worden gelasterd en we doen het goede terug.7
Tot afval en vuilnis zijn we geworden voor alles en iedereen.
14Ik schrijf dit niet om jullie in verlegenheid te brengen,
maar ik denk aan jullie als mijn geliefde kinderen .
15Want jullie hebben talloze leermeesters in Christus,
maar niet vele vaders.
Want ik heb jullie verwekt door de boodschap van Christus Jezus.8
16Ik roep jullie dus op mij na te doen.9
Noten
1Het woord μυστήριον (geheimenis) kan een toespeling zijn op de mysteriën van Eleusis die in Korinthe populair waren.
2Het zelfstandig naamwoord ἡμέρα, door de NBV vertaald als `instantie´, betekent meestal `dag´. Hier door mij als werkwoord weergegeven: `gedagvaard´.
3Het woord ὑπέρ wordt 2 keer gebruikt. De geadresseerden wanen zich blijkbaar verheven boven het geschrevene (de Tora) en boven Christus (de ene). (Terwijl Paulus zich in vers 1 als ὑπηρέτης (ondergeschikte) neerzet).
4 De werkwoorden κορέννυμι en πλουτέω verwijzen naar het godenpaar Kόρη (Persefone) en Pluto (Hades), de koningin en de koning van de onderwereld.
5De tegenstelling tussen dwaas en wijs, zwak en sterk is door Paulus al eerder in het spel gebracht (1Kor. 1:18-27).
6Een opvallende parallel met de zaligsprekingen en de werken van barmhartigheid (Mat. 5:6.11 Mat. 25:42.43)
7Opnieuw een parallel met de bergrede (Mat. 5.44).
8Paulus werpt zich op als geestelijke vader, hij heeft hen door zijn boodschap tot leven gebracht.
9Het werkwoord μιμέομαι herinnert aan het beeld van het θέατρον (1Kor. 4:9).
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 8e na Epifanie
Laatste wijziging 28 Jan 2021 19:44:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 4,1-16 [Epistel] , 1Kor. 4,1-5 [NT-alt] , 1Kor. 4,6-21 [NT-alt] , 1Kor. 4,1-16 [Epistel] , 1Kor. 4,1-5 [Epistel]

8e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 4,1-16 [NT-alt]
Jes. 49,13-18 [OT]
Jes. 38,1-6 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 966; Colofon