aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de herfst, 13 november 2016
Lucas 20,27-38
Inleiding
Opstaan
Vertaling
27Toen kwamen sommigen van de Sadduceeën1 erbij
— die tegenspreken2 dat er een opstanding3 is —
en zij vroegen hem,
28zij zeiden:  
Meester, Mozes4 heeft ons voorgeschreven5
indien iemands broer sterft
terwijl hij een vrouw heeft
en hij is kinderloos6 ,
dat zijn broer dan de vrouw neemt7
en nakomelingschap8 opricht9 , voor zijn broer.
29Nu waren er zeven broers10 en de eerste,
nadat hij een vrouw heeft genomen,
sterft kinderloos;
30ook de tweede
31en de derde nemen haar evenzo de zeven,
laten geen kinderen na
en sterven.
32Tenslotte sterft ook de vrouw.
33De vrouw nu,
— bij de opstanding —
van wie van hen wordt11 zij de vrouw?
immers de zeven hebben haar als vrouw gehad12
34En Jezus zegt hen:
De kinderen van déze tijd huwen en trouwen,
35maar zij die waard bevonden worden13 aan dié tijd deel te hebben14
en aan de opstanding uit de doden,
huwen15 noch trouwen16 ;
36immers, sterven kunnen zij niet meer,
want zij zijn engelachtig17 en kinderen van God18
omdat zij kinderen van de opstanding zijn.
37Dat trouwens de doden opgewekt worden,
duidt19 ook Mozes20 aan bij de doornstruik21
zoals hij spreekt over de Heer
de God van Abraham en God van Izaäk en God van Jacob.
38God is hij toch niet van de doden,
maar van de levenden,
allen immers leven door22 hem.
Noten
1Sadok cf. Ez.40: 46, 43: 19. Alleen hier in het ev. door Lucas genoemd
2ἀντιλέγω tegenspreken, weigeren, ontkennen, betwisten
3ἀνάστασις wederopstanding
4Deut. 25:5; cf. Ruth 3:9-4:12
5γράφω (voor)schrijven
6ἄτεκνος, alleen hier 3x
7Gen. 38:8
8σπέρμα zaad, nakomelingen
9ἐξανίστημι oprichten, (ver)wekken, opstaan, te voorschijn komen; Chouraqui: "susciter une semence". Rijmt weer op anastasis. Cf Gen. 4:25
10cf. 2Mak. 7; Tob. 3:8
11γίνεται — pres. i.t.t. Marc. en Mat. : estai — fut
12ἔσχον — aor
13καταξιόω waardig achten, Luc. 20:35, 36 Hand. 5:41, 2Thes. 1:5; MNT: "gewürdigt wurden"
14τυχεῖν <— τυγχάνω treffen, raken: deel krijgen aan + gen; iets toevalligs
15γαμέω samenvatten, paren, huwen, ten huwelijk nemen, bruiloft vieren, gemeenschap hebben
16γαμίσκω latere vorm van γαμέω, synoniem voor ekgameoo (zoals in BYZ); ten huwelijk uitgeven, uithuwelijken; hapax; cf. Luc. 17:27
17ἰσάγγελος als een engel; hapax; Chouraqui: "semblables aux messagers"; MNT: "Engelgleiche". Sadduceeën geloven ook niet in engelen, Hand. 23:8
18cf. Deut. 14:2
19μηνύω aanduiden, aantonen, te kennen geven
20Ex. 3:6. Sadduceeën erkennen alleen de pentateuch
21βάτος hebr סְנֶה
22αὐτῷ of: voor hem
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 9e van de herfst
Laatste wijziging 5 Nov 2020 20:27:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 20,27-38 [Evangelie] Vraag naar de opstanding, Luc. 20,27-40 [Evangelie] Mozes, geschreven en gesproken, Luc. 20,27-38 [Evangelie] Opstanding?, Luc. 20,27-40 [Evangelie] Geding om de opstanding, Luc. 20,27-40 [Evangelie]

9e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 20,27-38 [OT]
Ex. 3,1-15 [OT]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 902; Colofon