aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de herfst, 23 oktober 2016
Jeremia 14,7-22
Vertaling
Deze verzen zijn onderdeel van de `droogteliturgie´, 14,1-15,9. Vooraf, in vs. 1-6, gaat een beschrijving van de droogte die mens en dier in nood brengt. Bij het begin van vs. 7 wisselt de tekst van 3e naar 1e persoon, en wordt klaarblijkelijk het volk sprekend ingevoerd (of spreekt de profeet namens het volk?)

7`Al1 getuigen onze overtredingen tegen ons
JHWH, doe [iets]2 , omwille van uw naam;
ook al3 zijn we vaak van U afgedwaald
en hebben we tegenover U gezondigd.

8Hoop van Israël,
zijn Bevrijder in een tijd van verdrukking,
waarom zou U zijn als een vreemdeling in het land
als een reiziger die zoekt naar onderdak?

9Waarom zou U zijn als een hulpeloos man
als een held niet in staat om te bevrijden?
U bent toch in ons midden, JHWH
uw naam is over ons uitgeroepen —
laat ons niet aan ons lot over!´4

10Zo zegt JHWH over5 dit volk:
Ze hielden ervan te dolen6
hun voeten spaarden ze niet.
JHWH heeft geen plezier meer in hen
nú denkt hij aan hun overtredingen
en confronteert hen met hun zonden.

In de volgende verzen krijgt de profeet opdracht, niet voor zijn volk te bidden. Bidden, vasten en offers kunnen Jeruzalem niet meer redden. Vanaf vers 19 is het volk weer aan het woord.

19`Hebt U Juda dan definitief verworpen
of hebt U aan Sion een hekel gekregen?
Waarom hebt U ons zo geslagen
dat er voor ons geen genezing meer is?
Je hoopt7 op vrede — maar er is niets goeds
en op een tijd van genezing — maar kijk, verschrikking.

20Wij erkennen, JHWH, onze slechtheid
de overtreding van onze voorouders,
dat wij gezondigd hebben tegen U.

21Wijs ons niet af, omwille van uw naam
laat niet vervallen de zetel van uw heerlijkheid!
Dénk aan uw verbond met ons, verbreek het niet!

22Zijn er onder de lege godheden der volkeren [soms] regenmakers
of kan de hemel [zelf] regenstromen geven?
Bent U dat niet, JHWH onze God?
Wij hopen op U
want U doet dit alles.´
Noten
1Voor `im als `(ook) al´ vgl. Jer. 15,1.
2De ringcompositie met het markante `asa aan het slot van vs. 22 vraagt om `doen´, maar dat kan in het Nederlands niet zonder object.
3Ook ki kan concessief `ook al´ betekenen, zie HAL bet. 12. Met `want´ vertalen kán wel, maar NBG `51 wekt verwarring, alsof JHWH handelt vanwege de zonden van het volk; het `want´ slaat echter terug op het eerste versdeel. Ook asyndetisch (NBV) helemaal niet vertalen is een optie.
4Aldus NBG 51, lett. is het `niet met rust laten´ maar dat heeft in het Ned. een andere connotatie.
5Ook `tot´ is mogelijk, maar niet waarschijnlijk omdat in het vervolg in de 3e persoon over het volk wordt gesproken.
6In de betekenis van `afdwalen´, vgl. vs. 7.
7Lett. (inf. abs.): `hopen op vrede — `
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 6e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:18:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 14,7-10 [OT] JHWH, doe iets!, Jer. 14,19-22 [OT] Wij hopen op U, Jer. 14,7-10 [OT] , Jer. 14,19-22 [OT] , Jer. 14,7-10 [OT] , Jer. 14,19-22 [OT] , Jer. 14,7-22 [OT]

6e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 14,7-22 [OT]
Luc. 18,9-14 [Evangelie]
Gen. 39,1-20 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 30; Colofon