aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 13 oktober 2019
2 Koningen 17,5-34
Vertaling
5De koning van Assur trok door het hele land,
trok op naar Samaria
en belegerde het drie jaar lang.
6In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assur Samaria in
en voerde Israël in ballingschap naar Assur.
Hij liet ze wonen in Chalach, aan de Chabor, de rivier van Gozan,
en in de steden van de Meden.
7Dit geschiedde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen JHWH hun god
die hen had laten optrekken uit het land Egypte
onder de macht van Farao uit,
omdat zij andere goden vereerden,
8en omdat ze volgens de voorschriften leefden van de naties
die JHWH voor het aangezicht van de Israëlieten vandaan verdreven had
en [volgens die] welke de koningen van Israël hadden aangenomen.1

----

24De koning van Assur liet [mensen] uit Babel komen,
en uit Kuta, Awwa, Hamat en Sefarwaïm,
en liet hen in de steden van Samaria wonen
in plaats van de Israëlieten.
Zij namen Samaria in bezit en gingen in de steden daarvan wonen.

----

29Elke natie, stuk voor stuk, bleef haar [eigen] goden vervaardigen
en ze plaatsten die in de behuizingen2 op de hoogten
die de Samariërs,3 natie voor natie, in hun steden vervaardigd hadden
waarin ze woonden.
30De mensen uit Babel vervaardigden [een beeld van] Sukkot-Benot
de mensen uit Kuta [van] Nergal
de mensen uit Hamat [van] Asima
31en de Awwieten [van] Nibchaz en Tartak.
De Sefarwieten verbrandden hun kinderen in het vuur
voor Adrammelek en Anamelek
de goden van Sefarwaïm.
32Ze vereerden JHWH
en stelden zich priesters uit alle milieus aan
die in de behuizingen op de hoogten hun werk deden.
33JHWH vereerden ze
maar ze dienden [ook] hun eigen goden
volgens het gewoonterecht4 van de naties
waaruit men ze in ballingschap had gevoerd.
34Tot op deze dag handelen ze naar hun eerdere gewoonten
Zij hebben geen eerbied voor JHWH
en handelen niet naar de [hun gegeven] voorschriften en richtlijnen
naar het Onderricht en de geboden
die JHWH heeft gegeven aan de kinderen van Jakob
die hij als naam Israël gegeven heeft.
Noten
1Een lastig te vertalen regel. Letterlijk staat er: 'waarvoor geldt: zij deden', maar de vraag is dan wat ze deden. Verdrijven? Dat lijkt me niet. De Naardense vertaling geeft: en van Israëls koningen die dat zijn gaan doen', maar ook dan dreigt de interpretatie dat die koningen de Kanaänieten verdreven.
2Letterlijk huizen. Ik emendeer hier naar LXXL; MT heeft enkelvoud.
3Hier worden uiteraard niet de (latere) Samaritanen bedoeld, al zullen latere lezers dat er wel in gehoord hebben. Vandaar mijn 'Samariërs';
4Op deze manier probeer ik de grondbetekenis van sjafat recht te doen; in het volgende vers stap ik op het ernaast liggende 'gewoonte' over, omdat daar meervoud staat en gewoonterechten daar misplaatst zou zijn. In vs. 34 doe ik als in Jozua: richtlijnen.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 25 Jul 2019 10:17:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kon. 17,5-34 [OT] De val van Samaria, 2Kon. 17,5-7 [OT] , 2Kon. 17,5-7 [OT] , 2Kon. 17,24-24 [OT] , 2Kon. 17,29-34 [OT] , 2Kon. 17,24-34 [OT]

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 17,5-34 [OT]
2Sam. 1,1-16 [OT-alt]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 127; Colofon