aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 31 juli 2016
Prediker 2,1-11
Vertaling
1Ik1 zei in mijn hart:
Kom op, laat ik jou2 met vreugde beproeven en geniet van het goede
en zie, ook dit was vluchtigheid.
2Over lachen zei ik: `Dom!´
en over vreugde: `Wat doet die ertoe?´
3Ik bedacht in mijn hart
mijn lichaam te laven met de wijn
— en mijn hart had [samen] met de wijsheid de leiding —
en zotheid te omarmen
totdat ik zou zien
wat goed is voor de mensen om te doen onder de hemel,
het getal van de dagen van hun leven.
4Mijn werken maakte ik groot:
ik bouwde huizen,
ik plantte wijngaarden.
5Ik legde
tuinen en parken aan
en plantte daarin allerlei vruchtbomen.
6Ik legde vijvers met water aan
om daaruit
een bos met opschietend geboomte3 te bevloeien.
7Ik kocht dienstknechten en slavinnen
en ik had huisslaven4 ,
ook had ik bezit aan runderen en kleinvee, talrijker
dan allen die vóór mij in Jeruzalem waren.
8Ik verzamelde ook zilver en goud,
een5 koningsvermogen en de districten,
ik verschafte mij zangers en zangeressen
en de geneugten der mensen: vrouw en vrouwen.6
9En ik werd groter en vermeerderde
meer dan ieder die vóór mij was in Jeruzalem,
toch hield mijn wijsheid stand.
10En al wat mijn ogen vroegen
ontzegde ik hun niet,
ik onthield mijn hart geen enkele vreugde.
Ja, mijn hart verheugde zich over al mijn gezwoeg
en dit was mijn deel van al mijn gezwoeg.
11Toen wendde ik mij naar al mijn werken die mijn handen verricht hadden
en naar het gezwoeg waarmee ik mij al werkend afgezwoegd had,
maar zie: alles is vluchtigheid en najagen van wind:
en er is geen winst onder de zon.
Noten
1Vertaling Prediker 2,1-11: Societas Hebraica Amstelodamensis (voorpublicatie), bewerkt door Leo van den Bogaard. Z. ook de artikelen in Amsterdamse Cahiers 21 (Maastricht 2004), een nummer dat speciaal gewijd is aan Prediker.
2De Prediker spreekt hier tot zijn hart, d.w.z. zichzelf.
3Lett.: `een opschietend bos van bomen´.
4Hebr.: bene-bajit, (`zonen van [het] huis´), vgl. Gen. 15:3: in het huis geboren slaven, met eigen rechten.
5Lett.: `en een vermogen van koningen´. Dit is voor tweeërlei uitleg vatbaar: in de eerste plaats dat de Prediker vier dingen verzameld had: zilver, goud, vermogen van koningen en districten. In de tweede plaats zou het `en (een vermogen …)´ kunnen worden opgevat als `en wel´ `te weten´ of `namelijk´. Dan zou de Prediker drie dingen verzameld hebben: (een koningsvermogen aan) zilver en goud en districten.
6Hebr.: sjida we-sjidot; de vertaling is onzeker. Het woord sjida komt alleen hier in de Bijbel voor.
Afdrukken | vertaling door L vd Bogaard | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 8 Oct 2017 10:50:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,10-26 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT]

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 12,13-21 [Evangelie]
Pr. 2,1-11 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon