aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 10,21-37
Lucas 10

21Op dat moment vervulde de Heilige Geest hem van vreugde en hij zei:
Ik dank u, vader, heer van hemel en aarde,
dat u deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen,
maar ze aan onwetenden onthuld hebt.
Ja vader, zo wilde u het!
22Alles heeft mijn vader mij in handen gegeven
en niemand, behalve de vader, weet wie de zoon is
en wie de vader is weet alleen de zoon
én degene aan wie de zoon het onthullen wil.
23Toen keerde hij zich om naar zijn leerlingen en zei apart tegen hen:
zalig de ogen die zien wat jullie zien.
24Want ik zeg jullie: vele profeten en koningen
hadden wel willen zien wat jullie gezien hebben,
maar ze aanschouwden het niet,
en zij wilden wel horen wat jullie gehoord hebben,
maar ze hoorden het niet.
25En zie, een wetgeleerde1 stond op om hem uit te dagen en zei:
meester, wat moet je doen om deel te krijgen aan het leven van de Eeuwige?
26Hij zei tegen hem: in de wet, wat staat daar geschreven?
Hoe lees je dat?
27Hij antwoordde en zei:
liefhebben zul je de Heer, jouw God,
vanuit je hele hart
en met je hele ziel
en met al je kracht
en met heel je verstand
én je naaste die is als jezelf.
28Hij zei tegen hem:
U hebt juist geantwoord,
doe dat en u zult leven.
29Maar hij wilde zich verdedigen en zei tegen Jezus:
Wie is mijn naaste dan?
30Dan herneemt Jezus en zegt:
Een mens daalt af van Jeruzalem naar Jericho.
Hij valt in de handen van rovers,
die stropen hem de kleren af,
slaan hem halfdood en laten hem liggen.
31Toevallig daalt een priester af op die weg,
hij ziet hem en gaat aan de overkant voorbij.
32Net zo ook een Leviet: hij komt langs die plek,
kijkt en gaat aan de overkant voorbij.
33==Maar een Samaritaan, die op reis is, komt langs hem,
ziet hem en het splijt zijn ingewand.
34Hij gaat naar hem toe, verbindt zijn wonden,
giet er olie en wijn op, zet hem op zijn eigen ezel,
brengt hem naar een herberg en verzorgt hem.
35De volgende dag haalt hij twee denariën tevoorschijn,
geeft die aan de herbergier en zegt: zorg voor hem
en wat u nog meer nodig hebt zal ik u op mijn terugweg
vergoeden.
36Wie van deze drie, dunkt u, is de naaste geworden van de hem
           die in de handen van de rovers gevallen is?
37Hij zei: hij die hem ontferming gedaan heeft.
Jezus zei tegen hem: ga heen en doe net zo.
Noten
1het gaat hier bij wet om de Tora. De wetgeleerde is een kenner van de Tora

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 10,21-37 Wat moet ik doen, Luc. 10,21-37 , Luc. 10,25-37 , Luc. 10,23-37 , Luc. 10,21-37
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 56; Colofon