aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 3 juli 2016
Galaten 6,1-18
Het kruis en de vervolging
Inleiding
De Judeeërs genoten onder keizer Augustus het voorrecht dat zij hun religieuze wetten mochten onderhouden en kregen daarvoor vrijstellingen. Onder Claudius raakten de Judeeërs echter in ongenade bij de keizer. Zochten zij goedgelovige slachtoffers die namens hen de religieuze verplichtingen op zich namen, waarmee zij het zelf niet zo nauw namen? Paulus onderstreept de eenheid van besnedenen en onbesnedenen in Christus Jezus, die allen vernieuwt.
Vertaling
1Broeders en zusters,
als iemand betrapt wordt op een overtreding,
help zo iemand dan overeind in een geest van zachtmoedigheid, jullie, geestelijke mensen;
neem jezelf in acht
dat jullie niet ook zelf in verleiding komen.
2Draag die lasten van elkaar,
zo zullen jullie de wet van Christus vervullen.
3Want wie meent iets te zijn
en het niet is,
die bedriegt zichzelf.
4Maar laat iedereen zijn eigen werk onderzoeken,
ook dan zal hij zijn roem voor zich alleen houden
en niet naar de anderen toe.
5Want ieder zal zijn eigen last dragen.
6Wie onderricht wordt in het woord,
moet degene die onderricht geeft laten delen in alle goede dingen.
7Laat u niet misleiden,
God laat niet met zich spotten,
want wat een mens zaait,
dat zal hij ook oogsten.
8Want wie niet verder dan zijn eigen vlees1 zaait,
zal uit het vlees verderf oogsten,
maar wie zaait in de geest,
zal uit de Geest eeuwig2 leven oogsten.
9Laten we niet moe worden goed te doen,
want te zijner tijd zullen wij oogsten,
wanneer wij de moed niet verliezen.
10Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen,
maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.
11Zie, met hoe grote letters ik jullie eigenhandig schrijf.
12Allen die een goede indruk willen maken in het vlees,
die proberen jullie te dwingen jezelf te laten besnijden,
alleen om niet vervolgd te worden omwille van het kruis van Christus.
13Immers, zelfs zij die zelf besneden zijn
onderhouden de wet niet,
maar zij wensen jullie te laten besnijden,
zodat zij in jullie vlees kunnen gloriëren3 .
14Wat mij betreft,
het zal niet gebeuren
dat ik mij beroem
anders dan op het kruis van onze Heer, Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld.
15Want de besnijdenis is niet wezenlijk waar het om gaat
en de voorhuid evenmin,
maar het gaat om een nieuw schepsel.
16En aan allen die dit beginsel volgen:
vrede over hen en barmhartigheid,
en over het Israël van God.
17Laat voortaan niemand mij lastig vallen,
want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
18De genade van onze Heer, Jezus Christus,
zij met jullie geest, broeders en zusters!
Amen.
Noten
1de eigen natuur
2duurzaam
3Josephus, Antiquities 19:279 —311 gaat over de gunsten door keizer Augustus aan de Judeeërs verleend om hun religieuze wetten te onderhouden, me als motief het voorkomen van oproer vanwege onenigheid om religieuze gebruiken. In het sabbatsjaar hoefden zij geen belasting af te dragen en zij hoefden geen militaire dienstplicht te vervullen. Later vielen de Judeeërs in ongenade bij keizer Claudius en deze trok alle privileges weer in. Was hem ter ore gekomen dat de Judeeërs het niet zo nauw namen met de voorschriften?
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 17 Dec 2020 16:30:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gal. 6,1-18 [Epistel]
Jes. 66,10-14 [OT]
Num. 23,1-12 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 145; Colofon