aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 22 mei 2016
Openbaring 4,1-11
Inleiding
Na alle dubbelzinnigheid in en rondom de aangevochten gemeenten nu een eenduidig en stralend hemels visioen
Vertaling
1Hierna zag ik1 ,
en ziedaar2 :
een deur geopend in de hemel,
en de eerste stem
- die ik als een bazuin met mij had horen3 spreken —
die zei:
Kom omhoog, hierheen,
en ik zal je tonen4
wat moet geschieden hierna.
2Meteen raakte ik in geestvervoering5 .
En ziedaar:
een troon stond in de hemel
en6 op de troon iemand die zat7 ,
3en hij die zat leek van aanzien op een steen8 van jaspis en sardius,
en een regenboog rondom de troon die van aanzien leek op smaragd,
4en rondom de troon vierentwintig tronen9 ,
en op die tronen vierentwintig oudsten gezeten,
gekleed in witte gewaden,
en op hun hoofden gouden kronen.
5En van de troon gaan10 bliksems uit, en stemmen11 en donderslagen,
en zeven vuurfakkels brandend vóór de troon
- dat zijn de zeven geesten van God —,
6en ook vóór de troon iets als12 een zee van glas, gelijkend13 op kristal,
en in het midden van de troon en rondom de troon vier levende wezens14 ,
vol15 met ogen van voren en van achteren,
7en het eerste levende wezen gelijkend op een leeuw,
en het tweede levende wezen gelijkend op een jonge stier,
en het derde levende wezen heeft een gezicht als van een mens,
en het vierde levende wezen gelijkend op een vliegende adelaar.
8En de vier levende wezens
— één voor één elk met vleugels —
zijn rondom en van binnen vol16 met ogen,
en rust17 hebben18 ze niet, bij dag en bij nacht,
ze zeggen:
Heilig, heilig, heilig JHWH19 God,
Heerser over alles20 ,
die was en die is en die komt!
9En wanneer de levende wezens glorie en eer en dank zullen21 geven
aan wie zit op de troon,
die leeft tot in de eeuwen der eeuwen,
10zullen de vierentwintig oudsten neervallen vóór wie zit op de troon,
en aanbidden die leeft tot in de eeuwen der eeuwen
en hun kronen werpen vóór de troon,
zeggend:
11Waardig bent U, JHWH onze God,
om te ontvangen de glorie en de eer en de macht,
want Gij hebt het alles geschapen
en door uw wil was het en werd het geschapen22 !
Noten
1NBV `had ik een visioen´, klinkt uitleggerig
2ontbreekt gewoontegetrouw in de NBV
3in de NBV vervang door `met het geluid´
4er staat geen vorm van `zien´, zoals de NBV heeft
5zo NB en Jos de Heer, in: `De Apocalyps van Johannes. Hemelse ontmanteling van aardse machten´ (Meinema, 1998); om vertaling en uitleg aan te bevelen; de `geest´ is weg in de NBV
6met De Heer kies ik ervoor om steeds het woordje `en´ te vertalen, dat rijgt de stroom van wat geschiedt aaneen; om dat te benadrukken laat ik de zinnen zonder hoofdletters doorlopen, waar de werkwoorden ontbreken
7De Heer kiest bewust en met reden voor de vertaling `een Gezetene´, om het bijzondere van wat te zien is uit te doen komen, Chouraqui vertaalt daarom met `un Assis´; ik vind het toch wat te gewrongen
8ontbreekt in NB en NBV
9merkwaardig al die accusativi die nu volgen, alsof dit alles bepaald wordt door de ziende blik van de ik uit vs. 1
10NBV heeft `gingen´, maar de tegenwoordige tijd maakt het juist spannend
11in de NBV verworden tot `groot geraas´ en verplaatst
12zo ook NB en NBV
13weg in de NBV
14de NBV heeft steeds alleen `wezens´
15NBV: `een en al´
16`vol zijn´ is het hoofdwerkwoord
17verdwenen in de NBV
18ook een hoofdwerkwoord
19hier gaat het om de onuitsprekelijke bijzondere godsnaam uit Tenach
20zo De Heer; NB `de albeheerser´, NBV `de Almachtige´
21opvallend de 4 futuri die nu volgen, niet bij De Heer en in NB en NBV
22in de NBV verworden tot `de oorsprong´
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Op. 4,1-11 [Epistel] , Op. 4,1-11 [Epistel] , Op. 4,1-11 [Epistel] , Op. 4,1-11 [Epistel]

Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Spr. 8,22-31 [OT]
Op. 4,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 914; Colofon