aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van Pasen, 8 mei 2016
Openbaring 22,12-21
Vertaling
12Let op,
ik kom snel
en mijn loon (heb ik) bij me1
om aan een ieder te vergelden wat zijn werk is geweest.
13Ik ben het, de alpha en de omega,
de eerste en de laatste, het begin en het einde.
14Gelukkig degenen die hun kleren schoon wassen
om beschikking2 te krijgen over de boom des levens3
en om de poorten van de stad binnen te gaan.
15Buiten zijn de honden, de kwakzalvers4 , de overspeligen, de moordenaars, de afgodendienaars,
ja ieder die de leugen liefheeft en doet.
16Ik Jezus, stuurde mijn engel
om jullie deze dingen te betuigen in de gemeenten.
Ik ben het, de wortel en de afstammeling van David5 ,
de ster die in de morgen schijnt.
17En de Geest en de bruid zeggen `kom´.
Laat wie het hoort zeggen `kom´.
En laat wie dorst heeft komen
en wie wil het water des levens ontvangen. Ten geschenke!
18Ikzelf betuig aan ieder die de profetische woorden van dit boek hoort:
Indien iemand hieraan iets toevoegt:
God zal hem de plagen6 toevoegen
die in dit  boek beschreven staan!
19En indien iemand een van de woorden wegneemt uit het boek van deze profetieën:
God zal zijn deel7 wegnemen van de boom des levens
en  van de heilige stad die in dit boek beschreven staan.
20Hij die deze dingen betuigt zegt:
Ja, ik kom snel.
Amen, kom Heer Jezus.
21De genade van de Heer Jezus aan allen.
Noten
1citaat uit de troostprofetie van Jesaja 40:10
2'exousia' wordt elders in het N.T. gebruikt voor het gezag, de macht die Jezus is toevertrouwd
3hier resoneert dat met het woord ξύλον  elders in het N.T. het kruishout wordt bedoeld waar Jezus aan gehangen werd, vlg. ook  het lied `o kostbaar kruis´ (NLB  578)
4φάρμακος kan vertaald worden als tovenaar, gifmenger of duivelskunstenaar, naar de titel van het boek van Pieter Steinz over Faust
5 de NBV heeft hier `telg van David, zijn nakomeling´ en vertaalt hier dus als een hendiadys, ik  kies er voor om in lijn met het voorgaande  `alpha en omega, eerste en laatste, begin en einde´ te vertalen
6in Openbaring 15 worden 7 plagen aangekondigd, buiten het boek Openbaring komt dit woord in het Nieuwe Testament voor, wel in de Septuagintha, o.a.  om de 10 rampen  die Egypte troffen aan te duiden
7'meros' (deel) ligt in het verlengde van 'misthos' (loon) uit vers 12, het staat in de Tenach voor het stuk land/ gedeelte van de erfenis dat aan iemand wordt toebedeeld, het zou hier ook vertaald kunnen worden met vruchtgebruik
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 3 Nov 2020 16:42:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Op. 22,12-21 [Epistel]

7e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 12,19-24 [OT]
Op. 22,12-21 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 145; Colofon