aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 6 maart 2016
2 Kronieken 36,14-23
Vertaling
14Ook handelden de oversten van de priesters en het volk veelvuldig trouweloos
in overeenstemming met de gruwelen van de natiën;
zij verontreinigden het huis van JHWH
dat hij in Jeruzalem geheiligd had.
15JHWH, de god van hun vaderen, zond door zijn boodschappers
tijdig [waarschuwingen] op hen af,1
want hij had medelijden met zijn volk en zijn woning,
16maar zij bleven de boodschappers van God bespotten
zijn woorden verachten
en zijn profeten belachelijk maken,
totdat de gramschap van JHWH zo tegen zijn volk oplaaide
dat er geen herstel meer mogelijk was.
17Hij liet de koning van de Chaldeeën tegen hen optrekken
deze bracht hun jongemannen met het zwaard om in hun heiligdom
hij had medelijden met jongen noch meisje, oude man noch grijsaard:
allen gaf hij in zijn hand.
18Al het vaatwerk van het huis van God, het grote en het kleine,
de schatten van het huis van JHWH
en de schatten van de koning en zijn oversten:
dat alles bracht hij naar Babel.
19Zij verbrandden het huis van God
zij haalden de muren van Jeruzalem omver;
alle paleizen verbrandden ze met vuur
en al het kostbare vaatwerk vernietigden ze.
20Hij voerde het restant, aan het zwaard ontkomen, in ballingschap naar Babel;
zij werden dienaar van hem en van zijn zonen
totdat het koninkrijk van de Perzen het koningschap verwierf,
21om het woord van JHWH in vervulling te doen gaan dat bij monde van Jeremia gesproken was;
alle dagen dat het een voorwerp van ontzetting was, hield het rust
om zeventig jaar vol te maken.
22In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië,
ter voltrekking van het woord van JHWH bij monde van Jeremia,
wekte JHWH de geest van Kores de koning van Perzië op
zodat hij een oproep door zijn gehele koninkrijk liet gaan
ook in geschrifte:
23Zo zegt Kores de koning van Perzië:
Alle koninkrijken van de aarde
heeft JHWH de god van de hemel mij gegeven
hij is het die mij heeft opgedragen voor hem een huis te bouwen te Jeruzalem in Juda;
wie onder jullie [ook maar] tot enige deel van zijn volk is behoort
JHWH zijn god zij met hem, hij trekke op.
Noten
1Het verwante werkwoord sj-k-m betekent `vroeg opstaan´.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kron. 36,11-23 [OT] Tempel verwoest en herbouwd, 2Kron. 36,14-23 [OT] , 2Kron. 36,14-23 [OT] , 2Kron. 36,14-23 [OT]

4e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 18,9-14 [Evangelie]
2Kron. 36,14-23 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon