aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Biddag, 9 maart 2016
Lucas 11,1-13
Inleiding
"In hemels naam"
Vertaling
1Het geschiedde
terwijl hij ergens1 in gebed2 was.
Toen hij ophield,
zei een van zijn leerlingen tegen hem:
Heer, leer ons bidden3 ,
zoals ook Johannes zijn leerlingen heeft geleerd4 .
2Hij zei hen:
Wanneer jullie bidden, dan zeg je:
Vader5 ,
laat jouw naam geheiligd zijn;
jouw koninkrijk6 komt7 ;
3het brood voor de dag8 ,
geef9 het ons
dag voor dag10
4Vergeef11 ons onze zonden12 ,
want ook wijzelf vergeven13
ieder die ons schuldig14 is.
En breng ons niet in beproeving15
5Ook zei hij tegen hen16 :
Wie van jullie die een vriend zal hebben17 ,
zal midden in de nacht naar hem toegaan18
en zegt hem:
Vriend, leen mij drie broden.
6Want zojuist is mijn vriend bij mij gekomen van de reis
en ik heb niets wat ik hem voor kan zetten
7Die binnen is, antwoordt hem
en zegt:
Val me niet lastig!
Reeds is de deur gesloten en mijn kinderen ik zijn naar bed.
Ik kan niet opstaan om het jou te geven
8Ik zeg jullie:
zelfs al zou hij niet opstaan
en ze geven omdat hij zijn vriend is
— vanwege zijn onbeschaamdheid19 zal hij opstaan
en hem geven wat hij nodig heeft.
9Zo zeg ik jullie20 :
Vraagt21   
en jullie zal gegeven worden;
zoekt en jullie zullen vinden;
klopt en jullie zal worden opengedaan22
10Want ieder die vraagt, ontvangt
en wie zoekt, vindt
en wie klopt hem zal worden opengedaan23 .
11Welke vader onder jullie aan wie de zoon een vis zal vragen24 ,
zal hem in plaats van vis een slang geven?
12Of wanneer hij een ei zal vragen,
zal hij hem een schorpioen geven?
13Indien dan jullie die slecht zijn25
goede gaven weten te geven aan jullie kinderen,
hoeveel te meer zal de vader uit de hemel
heilige geest geven26 ,  
aan hen die hem vragen?
Noten
1 en topoi tini: de een of andere plaats
2"In hemels naam" Rochus Zuurmond over de vertaling en betekenis van het Onze Vader
3proseuchomai, zie aant. bij vers 9
4niet bekend
5cf Mk14:36: Abba; God als vader in Joh.ev. passim; cf. Jes63:16 en 64:8 in boetegebed
6cf. Ps5:3, 10:16, 24:7vv, 29:10; Jes52:7
7 eltheto is imperatief
8epiousios: noodzakelijk voor het bestaan; voor de betrokken dag; voor de volgende dag; toekomstig. Zie Zuurmond: 1): ep-iousois=dagelijks, bestendig,komende, van morgen; 2): epi-ousios: Vulg:supersubstantialis, transcendent; 3): epiousios als consument: noodzakelijk, wat wij nodig hebben
9imp.praes. didou i.t.t. Mat imp.aor. dos
10to kat' hèmeran, i.t.t. Mat. Sèmeron, zodat het accent op de herhaling ligt
11afhièmi: wegsturen, loslaten, wegzenden > niet vergelden, laten rusten, vergeven
12amartia ipv Mat: schulden — schuld is een consequentie van de zonde. (Zuurmond)
13hier: afiomen ind.pr.act. en in Mat: afhèkamen ind.aor.act. Lapide (Geen nieuw gebod) wil hier 'vergeven hebben' lezen
14ofeilonti — in de lijn van Mat
15peirasmos, Vulg. temptatio; proef, loutering, verzoeking, i.d. zin van aanvechting. In LXX vertaling van Massa (Ex17:7 e.a.) een benarde situatie cf.Mat26:41 'dat je niet in peirasmos komt'
16Sondergut van Lukas
17hexei ind.fut.act.
18poreusetai ind.fut.med.
19anaideia in LXX alleen in JSir, in NT alleen hier; aidoos: schaamte, eergevoel
20zie Mat7:7-8
21aiteo: iets willen hebben, aandeel opeisen, vragen, > bidden, daarmee het uitgewerkte antwoord op de vraag in 11: om te leren proseuchomai: bidden, luid spreken [NB niet in Joh.geschriften]
22anoigèsetai ind.fut.pas.
23anoig[ès]etai ind.prs./fut.pas.
24aitèsei ind.fut.act
25Mat: ei oun humeis ponèroi ontes: slecht zijn, Luk: huparchontes veel sterker accent: uparcho: upo + archo beginnen, ontstaan, voortkomen, voorhanden / aanwezig zijn, (in) bezit (hebben) sterker vertalen door bv. 'jullie, die in principe slecht zijn'?
26conclusio a minore ad maius — hebr. stijlfiguur cf. Nielsen in PNT
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Biddag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leer ons bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leren bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie]

Biddag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 11,1-13 [Evangelie]
2Kron. 1,7-13 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 847; Colofon