aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Advent, 20 december 2015
Lucas 1,57-80
Inleiding
Zacharias was tot zwijgen gebracht. De lofzang was verstomd. De Heer had een wacht voor zijn lippen geplaatst. Maar als hij zijn zoon in navolging van Elisabeth Johannes heeft genoemd wordt zijn mond weer geopend. Zijn woorden doen de gehele Tenach resoneren. De verbondssluiting met Abraham, de psalmen en profeten mogen weer gehoord worden. Zo wordt de gemeente, allen die het willen horen, op haar priesterlijke taak gewezen om voor Gods aangezicht de lofzang gaande te houden en de Heer aan zijn ontferming te herinneren.
Vertaling
57Toen voor Elisabeth de tijd vervuld was om te baren,
bracht zij een zoon ter wereld1 .
58En de omwonenden en haar verwanten hoorden
dat de Heer zijn ontferming bij haar had groot gemaakt
en zij verheugden zich met haar.
59Het gebeurde op de achtste dag
dat ze kwamen om het jongentje te besnijden
en ze noemden hem bij de naam van zijn vader Zacharias.
60En zijn moeder antwoordde:
„Nee, hij  zal Johannes heten.”
61En ze zeiden tegen haar:
„Er is niemand in uw familie die deze naam heeft”
62En zij gebaarden2 aan de vader hoe hij wilde dat ze hem zouden noemen.
63Toen hij een schrijftafeltje had gevraagd,
schreef hij als volgt:
„Johannes is zijn naam.”
En iedereen was verbaasd.
64Zijn mond werd meteen geopend
en zijn tong
en toen hij kon spreken,
loofde hij God.
65Er kwam ontzag over al hun buren
en in heel het bergland van Judea werd dit verhaal doorverteld.
66Allen die het hoorden
namen het ter harte en zeiden:
„Wat zal dit kind worden?”
En de hand van de Heer was met hem.
67Zijn vader Zacharias werd vol van de Heilige Geest en profeteerde:
68„Geprezen de Heer, God van Israël,
omdat Hij heeft omgekeken naar zijn volk
en het verlossing  heeft gebracht.
69Een hoorn van redding heeft Hij voor ons opgewekt
in het huis van David, zijn knecht3 .
70Zoals hij gesproken heeft door de mond van de van oudsher4 heilige profeten,
71— redding van onze vijanden, uit de hand van allen die ons haten-
72zich te ontfermen5 over onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond,
73de eed die hij gezworen heeft aan Abraham onze vader,
74ons te geven dat we zonder angst bevrijd worden uit de hand van de vijanden
75en dat we Hem dienen in  vroomheid  en gerechtigheid tegenover Hem al onze dagen.
76En jij, kind,  zult profeet  van de Allerhoogste genoemd worden,
want je zult voor hem uitgaan en zijn wegen bereiden.
77en het volk kennis  geven van redding en vergeving van zijn zonden.
78door de innerlijke onferming van onze God
waarmee de Zonsopgang-van-Boven6 naar ons heeft omgekeken,
79om te schijnen over wie in duisternis
en in schaduw van de dood gezeten zijn
en onze voeten recht te zetten op de weg van de vrede.”
80Het kind groeide op en werd krachtig van geest
en hij was in de woestijn
tot de dagen van zijn bekendmaking aan Israël.
Noten
1gennaó betekent verwekken, voortbrengen, hier vertaald als `ter wereld brengen´.
2Het werkwoord `enneuó´ betekent `toewenken, gebaren´, al staat er niet dat Zacharias behalve met stomheid ook met doofheid was geslagen.
3`zijn knecht´, zo wordt David meermaals genoemd in de Psalmen, in de tekst staat hier ook het woord paidion, dat in vers 66 met `kind´ wordt vertaald.
4van oudsher, de HSV vertaalt `die er door de eeuwen heen zijn geweest´, de Naardense Vertaling met `van eeuwigheid´.
5eigenlijk: ontferming doen
6Zonsopgang van Boven, de HSV verwijst hier naar Mal. 4:2 (de zon der gerechtigheid, Nestle-Aland verwijst o.a. naar Jer. 23:5 in de Septuaginta waarin de te verwachten nakomeling van David ook zonsopgang wordt genoemd.
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 4e van Advent
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 1,57-80 [Evangelie] , Luc. 1,57-80 [Evangelie]

4e van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 1,57-80 [Evangelie]
Mi. 5,1-6 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 967; Colofon