aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van Advent, 6 december 2015
Lucas 1,26-38
Inleiding
Annunciatie
Vertaling
26In de zesde maand nu1
werd de engel Gabriël
van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea,
met de naam Nazareth
27naar een maagd2 , verloofd3 met een man.
Zijn naam: Jozef4 uit het huis van David.
De naam van de maagd: Maria5
28Hij trad bij haar binnen
en zei:
Verblijd je, Begenadigde6 , de heer is met je!
29Zij, door dat woord7 werd zij erg geroerd8
en zij vroeg zich af9 :
deze begroeting, wat mag dat zijn?
30De engel zei tegen haar:
Wees niet bevreesd Maria,
want jij hebt genade gevonden bij God.10
31Zie! je zult zwanger worden11
en een zoon baren.
Je zult zijn naam noemen: Jezus12 .
32Hij zal groot zijn13
en zoon van de allerhoogste genoemd worden.
God de heer zal hem de troon14 van David15 , zijn vader16 geven.
33Hij zal koning zijn over het huis17 van Jacob
voor eeuwig, zonder einde aan zijn koningschap"18
34Maria zei tegen de engel:
Hoe zal dat zijn, aangezien ik geen man ken?
35De engel antwoordde, hij zei tegen haar:
Heilige geest zal over je komen19 ,
kracht van de allerhoogste zal je overschaduwen.
Daarom: dat wat geborene wordt, geheiligd,
zal worden: zoon van Gods20 worden genoemd.
36En zie! Elisabeth jouw verwante,
ook zij heeft een zoon ontvangen in haar ouderdom.
Dit is de zesde maand voor haar die:
onvruchtbaar werd genoemd.
37Immers geen enkel woord zal krachteloos zijn bij God.
38Maria zei:
Zie! U, Heer wil ik dienen21 mij geschiede naar uw woord22
De engel ging van haar weg23 .
Noten
1tweeluik: na de annunciatie van Johannes nu die van Jezus
2parthenos = meisje en maagd; hier het laatste vanwege de Griekse verhaaltraditie waarbij Lukas aansluit. Het Hebr. Woord `alma — jong meisje door Aquila (plm.130CE) niet vertaald met parthenos, maar met neanis — jong meisje. Cf. Jes7:14 in LXX parthenos
3mnestuein — verloofd en niet gamein of gamizein — gehuwd. Twee stadia in het huwelijk: formele verklaring voor getuigen (cf. Mal2: 14) en de bruid naar het huis van de bruidegom brengen (cf. Mat25:1 — 13). In het eerste geval is de bruid in wezen als „de vrouw” van de man: gunè — Mat1:20, 24. Jozef en Maria bevinden zich tussen beide stadia. Voor uitvoerige bespreking: Brown, The Birth of the Messiah. Cf. Deut22: 23 — 29 en Hosea2: 21 — 22 Breukelman BTh II
4cf. ProtEvJac9: 2 Jozef als weduwnaar die al kinderen heeft
5Mirjam > geliefd door...
6Hanna, 1Sam1: 2 vv.
7vrouwen werden niet gegroet
8dietarachthè, sterk ontroerd
9overlegde, dielogizeto impf duratief
10lett: bij de God, nl. die ene: Deut.6:4
11lett.: ontvangen in je schoot, cf. vs.24 bij Elisabeth
12opdracht van de naam cf. vs. 13
13cf. 2Sam 7:9
14cf. 2Sam7:13; Ps. 89:29,30
15cf. Rom1: 3
16cf. 2Sam. 7:14; Ps. 2:7
17cf. 2Sam. 7:16
18cf. 2Sam. 7:13
19cf. Gal. 4:4; Filip. 2:6-11; Rom. 1:3 geen expliciet maagdelijke geboorte. Dogma onbevlekte ontvangenis 1854
20Luk. 3:22; cf. Rom. 1:4
21lett.: dienares van de Heer; doulè alleen hier en in 48
22cf. Latijn fiat mihi secundam verbum tuum: Maria geeft haar fiat (Deurloo)
23inclusio met vs. 28
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 2e van Advent
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 1,26-38 [Evangelie] , Luc. 1,26-38 [Evangelie] Annunciatie, Luc. 1,26-38 [Evangelie] , Luc. 1,26-38 [Evangelie] annunciatie

2e van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 1,26-38 [Evangelie]
Mal. 3,1-4 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 32; Colofon