aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de herfst, 20 september 2015
1 Koningen 21,1-29
De wijngaard van Nabot
Inleiding
De vertaling is een bewerking van een vertaling van het Amstelpreekteam
Vertaling
1En het geschiedde na deze gebeurtenissen:
Nabot, de Jizreëliet had een wijngaard in Jizreël1
naast het tempelpaleis van Achab, koning van Samaria.
2En Achab sprak tot Nabot:
Geef mij jouw wijngaard
dan wordt die mijn moestuin:2
hij ligt immers vlakbij mijn huis.
In plaats daarvan geef ik jou een goede wijngaard
nog beter dan deze;
of als het goed is in jouw ogen
geef ik je zijn koopprijs in geld.
3Nabot zei tot Achab:
Dat zij verre van mij vanwege JHWH3
om het erfdeel van mijn vaderen aan u te geven.4
4Achab kwam thuis, mismoedig en verbolgen
om het woord dat Nabot de Jizreëliet tot hem had gesproken
toen hij zei:
Ik geef u het erfdeel van mijn vaderen niet!
Hij legde zich neer op zijn bed,
keerde zijn aangezicht af
en wilde niet eten.
5En Izebel zijn vrouw kwam tot hem en sprak tot hem:
Wat is dit
dat jouw geest zo mismoedig is
en je helemaal niets eet?
6Hij sprak tot haar:
Spreek ik tot Nabot de Jizreëliet, ik zei:
'Geef mij jouw wijngaard voor geld,
of als je dat liever hebt:
geef ik jou een wijngaard in plaats van de jouwe.'
Maar hij zei:
'Ik geef jou mijn wijngaard niet!'
7Izebel, zijn vrouw, zei tot hem:
Jij!
Nu moet jij koninklijk optreden ten overstaan van Israël!
Sta op
eet
Laat je hart vol goede moed zijn
Ikzelf zal jou de wijngaard van Nabot, de Jizreëliet geven!

8Zij schreef brieven met de naam van Achab er onder
en zegelde die met zijn zegel
en zond de brieven naar de oudsten
en de edelen in de stad:
de mede-ingezetenen van Nabot.
9In de brieven schreef zij:
Roept een vasten uit
en laat Nabot gezeten zijn aan het hoofd van het volk!
10En laat tegenover hem twee mannen zitten,5
zonen van Belial: nietsnutten.6
Die moeten tegen hem getuigen:
'Jij hebt [vaarwel] gezegd God en de koning!'7
Breng hem [dan] naar buiten
Dood hem door steniging.8
11En de mannen van zijn stad
de oudsten en de edelen
de mede-ingezetenen in zijn stad
deden zoals Izebel hen had doen weten
zoals was geschreven in de brieven
die zij aan hen gezonden had.
12En zij riepen een vasten uit
en lieten Nabot zitten aan het hoofd van het volk,
13en de twee mannen, zonen van Belial, nietsnutten, kwamen
en gingen tegenover hem zitten.
De mannen van Belial, nietsnutten, getuigden tegen Nabot
ten overstaan van het volk:
Nabot heeft God en de koning [vaarwel] gezegd!
Men bracht hem buiten de stad
en zij doodden hem door steniging
14En zij zonden tot Izebel [het bericht]:
Nabot is gestenigd
en is dood!
15En het geschiedde toen Izebel hoorde dat Nabot was gestenigd
en dat hij dood was
dat Izebel tot Achab zei:
Sta op!
Eigen je de wijngaard van Nabot, de Jizreëliet toe
die hij jou weigerde te geven voor geld
want Nabot leeft niet meer
hij is dood.
16En het geschiedde toen Achab hoorde dat Nabot dood was
dat Achab opstond om af te dalen naar de wijngaard van Nabot de Jizreëliet
om die zich toe te eigenen.

17En het woord van JHWH kwam tot Elia de Tisbiet:
18Sta op, daal af
Achab, Israëls koning tegemoet
die in Samaria is.
Zie, hij is in de wijngaard van Nabot
waarheen hij is afgedaald om die zich toe te eigenen.
19Spreek tot hem:
'Zo zegt JHWH:
Jij hebt gemoord
en jij hebt je ook nog iets toegeëigend?!'
En spreek tot hem:
'Zo zegt JHWH:
Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt
daar zullen de honden jouw bloed likken, ook het jouwe!'
20En Achab zei tot Elia:
Heb je mij gevonden, mijn vijand?
Hij zei:
Ik heb je gevonden
omdat jij jezelf verkocht hebt
door te doen wat kwaad is in de ogen van JHWH.
21Zie, ik laat kwaad over jou komen
ik zal wegvagen wat na jou [komt]
wegmaaien van Achab wat tegen de wand pist
[alles] wat vast en los zit in Israël.
22Ik zorg ervoor dat jouw huis wordt als het huis van Jerobeam zoon van Nevat
en als het huis van Baësa, zoon van Achija9
om de krenking waarmee jij [mij] hebt gekrenkt
en jij Israël hebt laten zondigen.
23En ook over Izebel spreekt JHWH:
De honden zullen Izebel eten
op het stuk grond van Jizreël.10
24Wie van Achab sterft in de stad
de honden zullen hem eten,
en wie sterft in het veld
de vogels van de hemel zullen hem eten.
25Maar er is nooit iemand als Achab geweest
die zich zo heeft verkocht
door te doen wat kwaad is in de ogen van JHWH
waartoe Izebel, zijn vrouw, hem aanzette.
26Zeer gruwelijk heeft hij gehandeld
nietsigheden achterna lopend
dit alles zoals de Amorieten hebben gedaan
die JHWH heeft onteigend
voor de kinderen van Israel.
27En zodra Achab deze woorden hoorde
scheurde hij zijn kleren
trok een zak over zijn naakte lichaam11
en vastte.
Hij sliep ook in die zak
en bewoog zich traag.12

28En het woord van JHWH kwam tot Elia, de Tisbiet:
29Heb je gezien dat Achab zich heeft neergebogen voor mijn aangezicht?
Omdat hij zich heeft neergebogen voor mijn aangezicht
zal ik het kwaad niet doen komen in zijn dagen;
maar in de dagen van zijn zonen
zal ik het kwaad doen komen over zijn huis.
Noten
1zie Jes. 5 : 1 — 7
2Deut 11 : 11
3vgl 1 Sam 24 : 7 en 26 : 11
4Deut. 4 : 1 en 15 : 4
5Deut. 17 : 6
6zie Spr 19 : 28/ 2 Kor 6 : 15
7Zegenen ברך wordt hier volgens sommige schrijvers ironisch gebruikt. Zie bv Job 1:5 en 11 en Job 2: 5 en 9 en dan zou je mogen lezen vervloeken, zoals b.v. Fokkelman in zijn Job vertaling, de NRSV en ook de NBV. Hier is gekozen voor de betekenis van de groet bij het afscheid nemen. Vergelijk Gen. 24:60 en 47:10 en 1 Kon. 8:66
8Lev. 24 : 16
91 Kon 14: 7 — 13 en 1 Kon 16 : 1 — 4
102 Kon 9:30-37
11dat is het gebruikelijke betoon van rouw; שַׂ֥ק wordt ook wel vertaald met rouwkleed.
12het Hebreeuws אַֽט kan ook betekenen zacht, met weinig geluid gepaard gaand.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kon. 21,1-29 [OT-alt]

1e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 9,30-37 [Evangelie]
Deut. 13,2-6 [OT]
1Kon. 21,1-29 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2118; Colofon