aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Koningen 16,29-34
29Achab nu de zoon van Omri werd koning over Israël
in het achtendertigste jaar van Asa de koning van Juda.
Achab de zoon van Omri was tweeëntwintig jaar koning over Israël te Samaria.
30Achab de zoon van Omri deed wat kwaad is in de ogen van JHWH
meer dan allen voor hem.
31Het geschiedde
— alsof het maar een bagatel was dat hij de zonden beging van Jerobeam de zoon van Nebat —
dat hij Izebel de dochter van Etbaäl de koning van de Sidoniërs tot vrouw nam
en hij diende de baäl en wierp zich daarvoor neer.1
32Hij richtte een altaar op voor de baäl
in het huis van de baäl dat hij in Samaria gebouwd had.
33Achab vervaardigde de asjera.
Achab ging door zo te handelen dat hij JHWH de god van Israël krenkte
meer dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren.
34In zijn dagen [her-]bouwde Chiël uit Betel Jericho.
Ten koste van Abiram zijn eerstgeborene fundeerde hij het
ten koste van Segub zijn jongere installeerde hij de poortdeuren
naar het woord van JHWH
dat hij gesproken had door bemiddeling van Jozua de zoon van Nun.
Noten
1Mijns inziens moet =lhjm als God vertaald worden en h=lhjm als de godheid. Evenzo is de asjera een voorwerp. Vandaar dat ik ook over de baäl spreek, wat opgevat zal moeten worden als een beeld van baäl

Afdrukken | vertaling door evert | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Commentaar: 1Kon. 16,29-34 Achab, en Elia
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 547; Colofon