aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 18 oktober 2015
Marcus 10,32-45
Inleiding
Onderweg naar Jeruzalem komen de essentiele vragen van macht en voorgaan in dienen ter sprake
Vertaling
Marcus 10, 32-46a

32Ze waren onderweg,
ze gingen op1 naar Jerusalem,
en Jezus was degene die hen voorging.
En zij waren ontsteld2 ,
maar die navolgden3 waren vol ontzag4
En weer nam hij de twaalf bij zich,
hij begon hen te zeggen wat hem zou overkomen5 :
33Zie6 ,
wij gaan op naar Jerusalem,
en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden,
ze zullen hem ter dood veroordelen,
hem overleveren aan de volken7 ,
34hem bespotten,
hem bespuwen,
hem geselen en vermoorden —
en8 na drie dagen zal hij opstaan.
35Toen kwamen bij hem Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
ze zeiden tegen hem:
Rabbi,
wij willen
dat u wat wij u ook maar vragen doet voor ons!9
36Hij zei tegen hen:
Wat willen jullie
dat ik voor je doe?
37Zij zeiden tegen hem:
Geef10 ons dit:
dat wij één rechts van u en één links van u zetelen in uw glorie!
38Maar Jezus zei tegen hen:
Jullie weten niet wat je vraagt…!
Kunnen jullie het aan de beker drinken die ik11 drink
of met de doop waarmee ik gedoopt word gedoopt te worden?
39Zij zeiden tegen hem:
Dat kunnen wij…!
Maar Jezus zei tegen hen:
De beker die ik drink zullen jullie drinken
en met de doop waarmee ik gedoopt word zullen jullie gedoopt worden —
40maar het zetelen rechts van mij of links van mij staat niet aan mij om te geven12 ,
maar dat is voor wie het bereid is.
41En toen de tien ervan hoorden,
begonnen zij zich op te winden over Jakobus en Johannes.
42En Jezus roept hen erbij,
hij zegt tegen hen:
Jullie weten
dat zij die menen aan het hoofd van de volken te staan hen overheersen13
en hun groten onderwerpen hen aan hun macht.
43Maar zo is14 het niet bij jullie!
Nee15 : wie groot16 wil worden17 bij jullie
zal18 jullie dienaar zijn,
44en wie bij jullie de eerste wil zijn
zal slaaf van allen zijn.
45Want ook de mensenzoon is niet gekomen om te worden gediend,
maar om te dienen,
en om zijn leven te geven als los-prijs voor velen.
46Zo komen zij in Jericho…19
Noten
1dit oude intochts— en pelgrimswoord verdwijnt in de NBV
2een sterk woord, sterker dan `verbaasd´(NB) of `ongerust´(NBV)
3woord met nadruk
4`bang´ (NBV) miskent de bijbelse lading van vrees/ontzag
5NB `bij hem gaan samenlopen´ — iets te nadrukkelijk, lijkt me
6dit woord kan er voor de NBV net zo goed niet staan…
7waarom het archaÄ«sche woord `heidenen´(NBV)?
8geen `maar´(NBV)
9ingewikkelde verwoording, om het dwingende karakter van de vraag te benadrukken?
10jammer en toch ook onnodig dat de NBV het geven weglaat
11steeds heel nadrukkelijk ik
12`bepalen´(NBV), wezensvreemd woord hier
13de NBV maakt er een passieve constructie van, focust op de volken, het bijbelverhaal op de heersers
14de NBV haalt de kracht van het `is´ onderuit door `zo mag het niet gaan…´
15zo NB
16`de belangrijkste´ (NBV) mist de kracht van `groot´
17niet `zijn´(NBV), haalt de dynamiek eruit
18hoezo `moeten´(NBV)?
19het lijkt me goed dit erbij te lezen, om te benadrukken dat al deze woorden klinken op de weg die ooit Israel ging het land van belofte in
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 8 Oct 2017 10:50:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 10,32-45 [Evangelie] , Mar. 10,32-45 [Evangelie] , Mar. 10,32-45 [Evangelie] Een dienaar als voorganger...

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 10,32-45 [Evangelie]
Jes. 29,18-24 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 930; Colofon