aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 6 september 2015
Marcus 8,27-38
Inleiding
de belijdenis bestraft
Vertaling
27Zij vertrokken, Jezus en zijn leerlingen
naar de dorpen van Caesarea Filippi.
En op de weg1 ondervroeg2 hij zijn leerlingen
en zei hun:
Wie zeggen de mensen dat ik ben?
28Zij zeiden hem,
ze zeiden:
Johannes de Doper;
en anderen:
Elia;
nog anderen:
één van de profeten.
29Zelf ondervroeg hij hun:
Jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?
Petrus antwoordt, hij zegt hem:
Jij bent de gezalfde
30Hij vermaande3 hen erover
om dat tegen niemand over hem te zeggen.
31Hij begon hun te leren:
de mensenzoon4 moet veel lijden
en verworpen worden door de oudsten,
de leidende priesters5 en de Schriftgeleerden
en gedood worden en na drie dagen opstaan.
32Met vrijmoedigheid sprak hij het woord.
Toen nam Petrus hem bij zich
en begon hem te vermanen.
33Maar hij draaide zich om
en hij zag zijn leerlingen,
hij vermaande Petrus en zei:
Ga weg achter mij, satan6 ,
want jij hebt niet de dingen van God in gedachten7 ,
maar die van de mensen.
34Hij riep de menigte met zijn leerlingen bij zich,
en zei hun8 :
Indien iemand achter mij wil volgen,
laat hij zichzelf verloochenen
en zijn schandpaal9 opnemen
en mij volgen.
35Want als iemand zijn ziel10 wil redden,
die zal haar verliezen;
maar degene die zijn ziel verliest
omwille van mij en het evangelie,
die zal haar redden.
36Wat baat het een mens immers
om de hele wereld te winnen
en zijn ziel lijdt schade?11
37Wat zal een mens immers geven in ruil12 voor zijn ziel?
38Want wie zich voor mij en mijn woorden zal hebben geschaamd
in dit overspelige en zondig geslacht13 ,
voor hem zal ook de zoon van de mens zich schamen,
wanneer hij in de heerlijkheid van zijn vader
zal komen met heilige engelen.
Noten
1liever niet: onderweg, het gaat om de weg van de gezalfde, vs.29
2eperootaoo — ondervragen
3ἐπιτιμάω — bestraffen, beboeten, verwijten, berispen, aan— ver-manen, streng verbieden; Naastepad: „gebood hun scherp” maar dat kun je niet concordant volhouden. Chouraqui: rabrouer — aangrauwen, standje geven
4bij Mar. 14x; mensenkind cf. Ezechiël (passim) en Psalm 8:5; vooral Dan.7:13
5ἀρχιερεύς — zo Veerkamp in „Deze wereld anders”: er is maar één hogepriester. Maar ook de hoofden van de 24 orden werden zo genoemd
6oorspr. tegenstander, uit שָׂטָן wordt in Gr. Σατανᾶς, ook juridisch aanklager
7φρονέω — bedacht zijn op, streven naar, zinnen zetten op, ergens aan hechten, letten op
8het volgende een verzameling losse spreuken, uit Q afkomstig?
9σταυρός — zo Naastepad
10Naardense Bijbel: leven-en-ziel
11ζημιόω — straffen, beboeten, benadelen, schade lijden
12ἀντάλλαγμα < anti en alassoo = ruilen; alleen hier en Mat. 16:26
13γενεά — geslacht, als afstamming en als tijdperk, generatie
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 18:54:14
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 8,27-38 [Evangelie] De belijdenis van Petrus, Mar. 8,27-38 [Evangelie] Jij bent de gezalfde, Mar. 8,27-38 [Evangelie] de vraag blijft overeind

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 4,1-20 [OT]
Mar. 8,27-38 [Evangelie]
Mar. 9,1-1 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 371; Colofon