aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de zomer, 16 augustus 2015
Marcus 7,31-37
Open gaan
Vertaling
31Toen hij weer wegtrok uit het grensgebied van Tyrus
kwam hij door Sidon naar de zee van Galilea
midden door het grensgebied van Dekapolis.
32Ze brachten1 hem een dove die moeilijk sprak2
en ze smeekten hem om deze de hand op te leggen.
33Hij nam hem apart, weg van de menigte,
stak zijn vingers in zijn3 oren,
spuugde en raakte zijn tong aan,
34en hij keek op naar de hemel, zuchtte4
en zei tot hem:
Effatha
dat is: ga open!
35En terstond gingen zijn oren open
en kwam zijn tongriem los
en hij sprak normaal5 .
36En hij beval hen om aan niemand iets te vertellen;
maar hoe meer hij het hen beval
des te uitvoeriger bazuinden zij het rond
37en zij waren bovenmate buiten zichzelf en zeiden:
Alles heeft hij wel6 gedaan,
zelfs doven doet hij horen
en sprakelozen spreken.
Noten
1blijkbaar was de man ook niet bij machte om zelfstandig te komen
2dus géén 'doof'stomme!
3wiens oren eigenlijk?
4het gaat kennelijk niet zomaar vanzelf
5orthoos, d.w.z. recht, op de juiste manier, goed
6in de zin van: goed, vgl. Gen.1, 10 ev.: en het was goed
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 9e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 7,31-37 [Evangelie] Effatha!, Mar. 7,31-37 [Evangelie] effatha, Mar. 7,31-37 [Evangelie] zelfs de doven doet hij horen, Mar. 7,31-37 [Luthers leesrooster]
Exegeses: Mar. 7,31-37 [Commentaar] Open de dove oren

9e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 35,1-10 [OT]
Mar. 7,31-37 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1984; Colofon