aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 12 juli 2015
Marcus 6,6-13
Inleiding
Uitgezonden tegen het wantrouwen
Vertaling
6Hij verbaasde zich over hun wantrouwen1 .
Hij trok rond door de dorpen in de omgeving2 .
Daar leerde hij3 .
7Hij riep4 de twaalf bij zich
en begon hen uit te zenden5
twee aan twee.
Hij gaf hen zeggenschap6 over onzuivere7 geesten8 .
8Hij gaf hen de opdracht9 om niets mee te nemen op weg
dan alleen een staf10 :
Geen brood, geen reistas11 , geen kopergeld12 in de gordel13
9maar wel sandalen onder de voeten14 .
en geen dubbele kleren15 .
10Hij zei hen:
Waar jullie ook maar een huis binnenkomen,
daar blijf je totdat jullie daar weer vandaan gaan.
11En is er een plaats waar men jullie niet zou ontvangen
en men niet naar jullie luistert, —  
terwijl jullie van daaruit wegtrekken,
schudt16 je het stof17 van onder je voeten,
tot getuigenis18 voor hen.
12Toen zij waren uitgetrokken,
verkondigden zij dat men zich zou bekeren19 ,
en vele demonieën20 wierpen zij uit
en zij zalfden met olie vele zieken21
en genazen hen.
Noten
1ἀπιστία — trouweloosheid, ongeloof, wantrouwen, twijfel, ongeloof(waardigheid)
2κύκλῳ — rondom
3Naastepad: leraarde
4προσκαλέομαι — bij zich roepen
5ἀποστέλλω
6ἐξουσία — volmacht, vrijheid om iets te zeggen of te doen
7ἀκάθαρτος — niet gereinigd, boos, onheilig
8πνεῦμα mv.
9παραγγέλλω — gebieden
10ῥάβδος — wandelstok, cf. ook מַטֶּה: o.a. Gen. 38:18 Tamar en Ex. 4:2,4,17 Mozes
11πήρα — reiszak, ransel
12χαλκός — koper, al wat uit koper is gemaakt, i.c. geld
13ζώνη — gordel als bewaarplaats van geld voor onderweg
14ὑποδέω — onderbinden, schoeisel: met sandalen — σανδάλια — ondergebonden
15lett: en doet geen δύο χιτῶνας (= onderkleed,hemd, alg: kleren) aan
16ἐκτινάσσω — uit (kleren), af (stof) schudden
17χοῦς of χόος — stof van de aarde, cf. ook Op. 18:19
18μαρτύριον
19μετανοέω — van denkwijze veranderen,tot inkeer / berouw komen
20δαιμόνια, Murre: kwelduivel
21ἄῤῥωστος — lett: zonder kracht: ziek of (geestelijk) zwak
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 12:32:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] ergernis of verwondering, Mar. 6,6-13 [Evangelie] alleen een staf, Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie]

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 6,6-13 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 561; Colofon