aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de 40 dagen, 1 maart 2015
2 Petrus 1,16-21
Op de heilige berg
Vertaling
16Wij zijn immers geen bedachte verzinsels1 nagevolgd,
toen wij jullie de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten,
maar zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.
17Want hij ontving eer en heerlijkheid2 van God de Vader,
toen er voor hem een stem van de verheven heerlijkheid klonk3 :
mijn geliefde zoon is dit, in wie Ik4 welbehagen heb.
18En wij hebben deze stem gehoord
die uit de hemel klonk,
toen wij met hem waren op de heilige berg5 .
19En wij hebben het  profetische woord dat (nog) zekerder is6 .
U doet er goed aan daarop te letten,
zoals op een licht dat schijnt op een duistere plek
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in jullie harten.
20Dit moet u ten eerste weten:
dat geen profetie7 van de Schrift uit een eigen interpretatie voortkomt.
21Want nimmer door de wil van een mens klonk de profetie,
maar door de Heilige Geest gedreven,
spraken mensen van God uit.
Noten
1μύθοις, hier vertaald als verzinsels (laten we de Heer geen mythe noemen)
2Het woord δόξα (heerlijkheid) wordt door de synoptici niet gebruikt bij hun beschrijving van de gebeurtenissen op de berg (Mat. 17:1-9, Mar. 9:2-10, Luc. 9.28-36). Johannes heeft wel driemaal het werkwoord doxazo, als er in Joh. 12:28-30 een stem uit de hemel klinkt.
3vs. 17, 18, 21 klonk (passivum van φέρω: werd gedragen)
4ἐγώ: beklemtoond `Ik´
5dat de berg hier heilig wordt genoemd is een interessante toevoeging t.o.v de parallelle teksten in de synoptische evangeliën.
6βεβαιότερος: een comparativus, het profetische woord uit de Schrift is nog zekerder dan een stem uit de hemel?
7De meeste vertalingen gaan ervan uit dat met profetie hier de woorden uit de Heilige Schrift bedoeld worden, maar profetie kan in het N.T. ook verwijzen naar de eigentijdse uitleg van de Schrift.
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 2e van de 40 dagen
Laatste wijziging 11 Nov 2020 20:10:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Petr. 1,13-18 [Epistel] , 2Petr. 1,16-21 [Epistel]

2e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kon. 19,9-18 [OT]
2Petr. 1,16-21 [Epistel]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 995; Colofon