aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 22 februari 2015
1 Petrus 3,18-22
Inleiding
de prediking van Christus hemelhoog en peilloos diep
Vertaling
18Omdat ook Christus eens en voor altijd1 voor zonden heeft geleden2
een rechtvaardige3 voor4 onrechtvaardigen,
opdat hij jullie tot God zou voeren5 ,
gedood weliswaar in het vlees
maar tot leven gewekt6 in de geest.
19Waardoor7 hij8 ook in gevangenis9 is heengegaan10
om de geesten11 te verkondigen,
20hen die vroeger ongehoorzaam12 waren,
waarbij God met lankmoedigheid13 wachtte14
in de dagen dat Noach de ark15 vervaardigde,
waarin weinigen waren, dat is [te zeggen] acht zielen, die gered16 werden
door het water heen.
21Dat ook jullie nu redt, als tegenbeeld17 : de doop,
niet als afleggen18 van19 lichamelijk vuil,
maar als bede20 om een goed geweten21 tot God22 .
door de opstanding van Jezus Christus,
22die is aan de rechterhand van God,
heengegaan23 naar de hemel,
aan wie engelen en machten en krachten onderworpen zijn24
Noten
1hapax, ein fuer allemal, in Muenchener NT
2paschoo — wat men lijdelijk ondergaat, zowel gunstig als ongunstig: ervaren, ondervinden; in uiterste instantie kan het ook sterven betekenen: zo hier vertaald bij Chouraqui en in de Naardense Bijbel. M.n. voor het lijden van Christus (Murre): Mt16:21, Mc8:31, 9:12; Lc9:22, 17:25, 22:15, 24:26,46; Hand1:3, 3:18, 17:3; Hb2:18, 5:8, 13:12; 1Pt2:21,23, 3:18, 4:1
3een van  de titels uit de oudste traditie van de kerk vlgs. Bolkestein
4ter wille van cf. Jes.53:10,11
5prosagoo als: doen naderen cf. Gen.27:25; Ex.21:6, 29:4, 40:12; Lev.8:234; Num.8:9, 10— in de zin van offer of toewijding (Murre)
6zoiopoieoo: levend maken, ontkiemen, ook in geestelijke zin
7en hooi — als: in de geest (slot van vs.18) waardoor een pre-existente Christus met Noach wordt gecombineerd, zo bij Augustinus, Thomas Aquino; en hooi temporeel: waarbij, bij welke gelegenheid
8nl. Christus
9fulake: wacht, kerker; hier als voorgeborchte? de sjeool? Cf. afdaling in het dodenrijk in Mat.12:40 en Hand.2: 27, 31. Luther is zeer terughoudend over de nederdaling ter helle
10poreuoo zie ook vers 22)
11geesten: mensen uit het oude verbond (Clemens Al, Origenes, Calvijn)? de generatie van Noach, cf. Mat.24:37-39, die onbekeerlijk is en geen deel zal hebben aan de toekomstige wereld (=Strack-Billerbeck I, S.916 ff)? of alle gojim? Of gevallen engelen cf. Gen.6?
12apeitheoo: aan iemand, ook aan God of het evangelie: 1Pt4:17
13makrothumia: geduld, volharding in het lijden, verdragen van zonde
14apekdechomai: (ver)wachten
15kibootos: houten doos, kist > ark van het verbond (aroon hakodesh) in Hb.9:4, Apoc.11:19; ark van Noach (teba) in Mat.24: 38; Luk.17:27; Heb.11:7; hl.
16diasooizoo: in leven houden, sparen, ontkomen, veilig overbrengen
17antitype
18apothesis, afleggen als liturgische term
19letterlijk: vuil — rupos, op het vlees
20eperotema, alleen hier
21suneidesis
22eis theon kan niet getrokken worden bij eperotema, maar hoort bij suneidesis, aldus Bolkestein, zo ook in Murre
23poreuoo: (op weg) gaan, voortgaan, cf. vers 19; ook i.d.z.v. sterven bv. Luk.22: 22,33
24upotassoo: zowel letterlijk als figuurlijk: neerleggen en onderdanig zijn
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 18 Feb 2015 09:22:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 3,14-22 [Epistel] , 1Petr. 3,8-18 [Epistel] , 1Petr. 3,18-22 [Epistel] , 1Petr. 3,13-22 [Epistel]

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 3,18-22 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 892; Colofon