aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 12 oktober 2014
Genesis 16,1-16
Inleiding
De vertaling is een bewerking van de SHA vertaling
Vertaling
1Sarai, de vrouw van Abram, kon hem geen kinderen baren.
Zij nu had een Egyptische slavin
haar naam was Hagar.
2Daarop zei Sarai tot Abram:
Kijk nu toch
Jhwh heeft mij belet te baren.
Ga toch in tot mijn dienstmaagd
misschien kan ik worden gebouwd uit haar.1
Abram luisterde naar de stem van Sarai.
3Dus Sarai, de vrouw van Abram,
nam Hagar, de Egyptische, haar slavin
— aan het einde van de tien jaar dat Abram in het land Kanaän woonde —
en zij gaf haar aan Abram,
haar man, hem tot vrouw.
4Hij ging tot Hagar in en zij werd zwanger.
En toen zij zag dat ze zwanger was
werd haar meesteres verachtelijk2 in haar ogen.
5Sarai zei daarop tot Abram:
Het onrecht mij aangedaan moge jou treffen!
Ikzelf was het die mijn slavin in je schoot gaf
maar toen zij zag dat ze zwanger was
werd ik verachtelijk in haar ogen.
Jhwh moge rechtspreken tussen mij en jou!
6Abram zei tot Sarai:
Zie, jouw slavin is in jouw macht.
Doe met haar wat goed is in je ogen.
Daarop bracht Sarai haar zo in benauwdheid
dat zij vluchtte van haar aangezicht.
7Een bode van Jhwh trof haar
bij een waterbron in de woestijn
de bron aan de weg naar Sur.
8Hij zei:
Hagar, slavin van Sarai
vanwaar ben je gekomen
en waar ga je heen?
Zij zei:
Voor het aangezicht van Sarai mijn meesteres
ben ik op de vlucht.
9Toen zei de bode van Jhwh tot haar:
Keer terug tot je meesteres
en onderwerp je onder haar handen.
10En de bode van Jhwh zei tot haar:
Talrijk, ja talrijk zal ik je nageslacht maken
het zal niet te tellen zijn, zoveel is het!
11De bode van Jhwh zei tot haar:

Zie, je bent zwanger
en je zult een zoon voortbrengen
en hem de naam Ismaël geven
want Jhwh heeft naar jouw ellende gehoord.
12Een wilde ezel van een mens zal hij zijn
zijn hand tegen allen
en de hand van allen tegen hem.-
In het aangezicht3 van al zijn broeders zal hij wonen.

13En zij riep de naam van Jhwh4 die tot haar sprak:
Jij bent god van het zien
ze zei:
Want is het [niet] hier dat ik heb omgezien naar hem die mij ziet?5
14Daarom noemt men de bron:
„Be´ër Lachaï Roï” [Bron van de levende die mij ziet,]
kijk maar, tussen Kades en Bered.
15En Hagar baarde Abram een zoon.
Abram riep de naam van zijn zoon
die Hagar had gebaard: Ismaël.
16Abram nu was tachtig jaar en zes jaren
toen Hagar Ismaël baarde aan Abram.
Noten
1In de wens van Sara klinkt met het woord `bouwen´ een toespeling door op `de zoon´ die zij zich wenst. Zonen (banim) bouwen (bana) het huis en staan voor de toekomst van de familie. Vergelijk bijvoorbeeld 30:3 en Rut 4:11.
2HALAT: dit ww. betekent ook verachtelijk zijn, het thema van 1 Sam.
3In het aangezicht betekent voor mij hinderlijk aanwezig (wat volgens mij de bedoeling is)
4Verg. Genesis 12:8
5Have I really seen God and remained alive after seeing him? De NRSV vertaalt dit zo met de opmerking dat de betekenis van het Hebreeuws onzeker is.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 16,1-16 [OT-alt]
Mat. 22,1-14 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 358; Colofon