aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 24 augustus 2014
Matteüs 16,21-28
Inleiding
De grote wending: de weg onderlangs van Jezus, een scharniermoment in het evangelie
Vertaling
21Vanaf tóen1 begon Jezus Messias zijn leerlingen duidelijk te maken2
dat het wel móest3
dat hij naar Jeruzalem zou toegaan,
veel zou lijden vanwege de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden,
vermoord worden4
en5 op de derde dag opgewekt worden6 .
22En Petrus nam hem bij zich,
hij begon hem te berispen7 ,
hij zei:
God zij u genadig, Heer,
nee, dat zal u niet gebeuren!
23Maar hij — hij8 keerde zich om9 ,
hij zei tegen Petrus:
Ga weg, achter mij, satan;
een struikelblok ben je voor mij10 ,
want je bent niet bedacht op dat van God,
maar op dat van de mensen11 !
24Tóen12 zei Jezus tegen zijn leerlingen:
Als iemand dat wil13 :
achter mij aankomen —
laat14 hij dan zichzelf verwerpen15 ,
zijn kruis opnemen
en mij volgen.
25Want wie dit wil:
zijn ziel16 redden17
hij zal haar verliezen;
maar wie zijn ziel verloren heeft vanwege mij —
hij zal haar vinden.
26Want wat zal het een mens baten
als hij de hele wereld zou winnen,
maar zijn ziel zou schaden18 ?
Of wat zal een mens geven19 in ruil voor zijn ziel?
27Want de mensenzoon zal komen
in20 de heerlijkheid van zijn vader
met zijn engelen,
en dán „zal hij ieder teruggeven21 naar zijn doen22 .
28Amen, ik zeg jullie:
er zijn sommigen van hen die hier staan
die de dood niet zullen smaken23
voordat zij de mensenzoon hebben zien24 komen in zijn koningschap25 .
Noten
1heel nadrukkelijk
2zo Willibrord, NB en NBV
3door mij apart gezet vanwege de nadruk; `dei´ regeert heel de vervolgzin (dat verwaarlozen NBV en HSV); NB legt teveel uit `een andere weg moet gaan´
4zo hard is het woord in de LXX
5NBV te gemakkelijk `maar´
6waarom voegt de NBV `uit de dood´ toe?
7Willibrord: `de les te lezen´ — is wat voor te zeggen
8zo vertaald vanwege het nadrukkelijke `ho de´
9NBV: `keerde hem de rug toe´, is wat voor te zeggen
10NBV parafraseert heel slap: `Je zou me nog van de goede weg afbrengen´
11NBV voegt `alleen´ in
12weer heel nadrukkelijk
13zo vertaald om de tekst `langzaam´ te lezen; NB: `als iemand dat echt wil...´
14beter dan het gebruikelijke `moet´
15ἀπαρνέομαι LXX-vertaling van מָאַס‎; Willibrord: `met zichzelf breken´ ook te overwegen; ik kies liever niet voor het al te grote traditionele `zichzelf verloochenen´
16`leven´ is toch te plat; Chouraqui heeft `étre´
17`behouden´ (NBV) is te passief
18actief, dus niet `schade lijden´; NBV heel plat `het leven er bij inschiet´
19NBV ruilt het concrete `geven´ in voor `over hebben´
20Willibrord en NBV: `bekleed met´ — dat zal de bedoeling wel zijn
21Willibrord voegt het kapitalistische `loon´ in; NBV heeft `belonen´, HSV het strenge `vergelden´
22πρᾶξις i.t.t. de geciteerde LXX-fragmenten enkelvoud; de Statenvertaling vertaalt ook zo
23NBV plat `sterven´
24NBV vertaalt met het abstracte `meegemaakt´
25opener dan `koninkrijk´; NBV heeft in deze lijn `koninklijke heerschappij´
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 6 Nov 2020 13:33:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 16,21-27 [Evangelie] , Mat. 16,21-27 [Evangelie]

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 16,21-28 [Evangelie]
Jes. 51,1-6 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2142; Colofon