aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van Pasen, 1 juni 2014
1 Petrus 4,1-19
Leven volgens Christus
Inleiding
De hitte van het louteringsvuur wordt hier gelijkgesteld aan het oordeel dat aanvangt bij het huis van God. Met een beroep op de psalmen  worden echter de beproefde volgelingen van Christus bemoedigd om niet beschaamd te zijn, maar te volharden in het goede en zo hun ziel Gode te bevelen.
Vertaling
1Wel dan,
zoals Christus volgens het vlees geleden heeft
zo wapent ook uzelf met diezelfde gedachte:
wie volgens het vlees geleden heeft
is zelf opgehouden van de zonde
2om niet langer volgens de begeerten van mensen,
maar volgens de wil van God
de overblijvende tijd in het vlees te leven.
3want de tijd die is voorbijgegaan
met de verlangens van de volkeren te doen
is al genoeg:
jullie hebben geleefd in losbandigheid,
begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en verwerpelijke afgoderij.
4in dit alles bevreemdt het hen,
dat jullie niet meegaan in die uitspattingen van liederlijkheid,
spreken zij kwaad:
5die zullen zich daarvoor moeten verantwoorden
aan Hem die gereed staat
om levenden en doden te oordelen.
6Want daartoe is ook aan de doden1 het evangelie gebracht,
opdat zij wel als mensen geoordeeld zouden worden naar het vlees,
maar leven zouden naar God in de geest.
7Het einde van alle dingen is nabijgekomen.
Weest dan bezonnen en nuchter,
om te kunnen bidden.
8Hebt vooral vurige liefde tot elkaar,
want de liefde bedekt een menigte van zonden.
9Weest gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10Naarmate ieder van jullie gave ontvangen heeft,
dient elkaar daarmee
als goede uitdelers van de veelvuldige genade van God.
11Als iemand spreekt:
dan woorden als van God;
als iemand dient:
dan als uit kracht, die God voorziet,
opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus,
aan wie de heerlijkheid en de kracht tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
12Geliefden, laat het louteringsvuur onder jullie
dat aan jullie geschiedt tot beproeving,
jullie niet bevreemden,
alsof jullie iets vreemds overkomt,
13maar verheugt u
naarmate jullie deelhebben aan het lijden van Christus
opdat jullie ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid verheugd mogen jubelen.
14Als jullie worden gehoond
omwille van de naam van Christus:
zalig jullie,
omdat de Geest van de heerlijkheid
die ook de Geest van God is,
op jullie rust.
15Want niemand van u moet lijden als een moordenaar of dief, of boosdoener, of als een bemoeial.
16Maar als iemand als Christen lijdt,
die moet niet beschaamd zijn,
maar God verheerlijken omwille van die naam.2
17Want de tijd van het te voltrekken gericht begint bij het huis van God,
als het dan eerst bij ons begint,
wat zal het einde zijn van degenen
die ongehoorzaam blijven aan het evangelie?
18Als de rechtvaardige ternauwernood gered wordt,
waar zal dan de on-godvrezende en zondaar verschijnen?
19Laten dan zij die lijden volgens de wil van God
hun zielen aan de getrouwe Schepper bevelen door goed te doen.
Noten
1aan wie geen tijd meer rest in het vlees
2Cf. Psalm 31:35
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 11 Nov 2020 18:58:05
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 4,12-19 [Epistel] , 1Petr. 4,1-19 [Epistel]

7e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 4,1-19 [Epistel]
Ez. 39,21-29 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 305; Colofon