aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 29 mei 2014
1 Petrus 5,1-11
Inleiding
bemoediging van de gemeente
Vertaling
1De oudsten1 onder jullie bemoedig ik23
als medeoudste en getuige van het lijden van Christus
ook deelgenoot in de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:
2weidt Gods kudde waarvan jullie4 de opzieners zijn,
niet gedwongen5 maar op Gods manier6
niet uit winstoogmerk7 , maar vrijwillig8
3Niet de baas spelen9 over wie jullie zijn toevertrouwd10 ,
maar wees een voorbeeld11 voor de kudde .
4Wanneer de opperherder12 verschijnt,
zullen jullie de onverwelkbare13 krans van heerlijkheid krijgen14
5Zo ook, jongeren15 schikt16 je naar de ouderen.
Allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden in nederigheid17 ,
want God weerstaat de hoogmoedigen18 ,
maar de nederigen19 zal hij genade schenken20 .
6Verneder je dan onder Gods sterke hand,
opdat hij jullie op zijn tijd21 zal verheffen
7werpt22 al je zorgen op hem,
want hij bekommert23 zich om jullie24
8Weest nuchter25 en waakzaam,
jullie tegenstander26
de duivel waart rond als een brullende leeuw27 ,
zoekend wie hij zal verslinden28
9Weerstaat hem in vast29 vertrouwen,
in de wetenschap dat dit lijden in de wereld
aan jullie broeders30 wordt voltrokken31
10Maar de God van alle genade,
die jullie heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus,
zal jullie na een korte [tijd} van lijden toerusten32 , standvastig maken33
en sterken34
en grondvesten35
11Hem is de kracht, in eeuwigheid. Amen.
Noten
1Ex. 12:12 etc. en 1QWS6:8
2παρακαλέω = erbij roepen, troosten (Parakleet) bemoedigen en te hulp roepen, vermanen
3zie voor inleiding 1Pt1 ACEPT5, 156vv
4lett: bij jullie, d.w.z. de kudden staat niet onder jullie
5ἀναγκαστῶς, hapax
6ἑκουσίως vrijwillig, opzettelijk, uit vrije beweging, alleen hier en in Heb. 10:26
7αἰσχροκερδῶς winstbejag, hapax
8προθύμως vrijwillig, hapax
9κατακυριεύω (over)heersen(over), overmeesteren, Mat. 20:25, Mar. 10:42, Hand. 19:16, hl
10κλῆρος lot, aandeel of erfdeel; alleen hier: aan iemand toevertrouwd
11τύπος type, model, voorbeeld
12cf. 1Pet. 2:25 Jezus Christus
13ἀμαράντινος, hapax
14κομίζω (weg)dragen, (terug)brengen
15cf. Hand. 5:9, aparte groep?
16ὑποτάσσω zich onderwerpen, schikken
17ταπεινοφροσύνη nederigheid, bescheidenheid, ootmoed Hand. 20:19, Ef. 4:2, Fil. 2:3, Kol. 2:18,23, 3:12, hl
18ὑπερήφανος hoogmoedig, trots, arrogant Luc. 1:51 (Magnificat), Rom. 1:30, 2Tim. 3:2, Jak. 4:6, hl
19ταπεινός nederig, vertrapt Luc. 1:52 o.a.
20Spr. 3:34
21ἐν καιρῷ
22ἐπιῤῥίπτω werpen: Luc. 19:35, hl
23μέλω ter harte gaan, bekommeren om alleen met onpersoonlijk het of iets
24Ps. 55:23
25νήφω nuchter, wakker, o.a. 1Pet. 1:13, 1Pet. 4:7, hl
26ἀντίδικος tegenpartij in het gerecht, Mat. 5:25, Luc. 12:58, 18:3; tegenstander hl
27Ps. 22:14
28καταπίνω opslokken, verzwelgen
29στερεός vast, hecht
30Cf. 1Pet. 2:17 medechristenen in de gemeenten van Klein-Azië
31ἐπιτελέω volbrengen, voleindigen, hl. voltrekken
32καταρτίζω helpen, terecht helpen, voltooien toerusten, sterken
33στηρίζω sterken, standvastig maken
34σθενόω versterken, sterk maken in de strijd, hapax
35θεμελιόω gronden, grondvesten, standvastig maken: grond onder de voeten geven, een fundament om op te staan, Ef. 3:17, Kol. 1:23, hl
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 11 Nov 2020 20:01:05
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 5,8-11 [Epistel] , 1Petr. 5,1-14 [Epistel]

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 5,1-11 [Epistel]
Dan. 7,9-10 [OT]
Dan. 7,13-14 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 234; Colofon