aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Pasen, 18 mei 2014
1 Petrus 3,1-13
Inleiding
vrouw..vriendelijk?
Vertaling
1Evenzo de vrouwen,
maak u ondergeschikt1 aan de eigen mannen2
opdat, ook als sommigen3
ontrouw zijn aan het woord,
zij door de wandel4 van de vrouwen
zonder woord gewonnen worden
2als zij uw reine
en godvrezende wandel opmerken.
3Laat niet je uiterlijk je sieraad5 zijn:
het invlechten van haar,
het omhangen met gouden opsmuk
of het aantrekken van kleren,
4maar de verborgen mens, van het hart,
met een onvergankelijke uitstraling
van een zachte en rustige geest,
die kostbaar is tegenover God.
5Want zo sierden zich eens de heilige vrouwen,
die hoopten op God
terwijl zij zich ondergeschikt6 maakten
aan de eigen mannen,
6zoals Sara gehoorzaamde aan Abraham
en hem 'heer' noemde,
u bent haar kinderen geworden
door het goede te doen
en geen enkele schrik te vrezen.
7En de mannen evenzo,
wanneer jullie samenwonen,
erken dan,
dat het vrouwelijke als brozer vaatwerk is
en behandel haar met respect7
als mede-erfgenamen van de genade van het leven
opdat uw gebeden niet gehinderd8 worden.
8Tot slot: wee allen eensgezind,
mee-lijdend, broers — en — zusters liefhebbend,
barmhartig en deemoedig,
9Vergeld geen kwaad met kwaad
of schelden met schelden,
integendeel: zegen maar
omdat je daartoe bent geroepen,
opdat je zegen zult beërven9 .
10Want wie
Het leven wil liefhebben10
en goede dagen wil zien
die weerhoude zijn tong van kwaad
en de lippen van het spreken van bedrog.
11Laat hij zich afwenden van kwaad
en het goede doen,
vrede zoeken en haar najagen;
12want de ogen van de Heer zijn
op de rechtvaardigen
en zijn oren bij hun smeking
maar het aangezicht van de Heer
is tegen wie kwaad doen.
Noten
1ὑποτάσσω, zich stellen onder, lager in rang
2dus niet aan de mannen van anderen!
3nl. van de mannen
4d.w.z. levenswandel, gedrag
5κόσμος hier aldus vertaald. Komt terug in vs. 4 en 5
6zie vs. 1
7of: eer
8gestoord, verstoord
9zelfde stam als het woord in vs. 7
10Cf. Ps. 34:13-17
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 11 Nov 2020 18:35:46
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 3,8-17 [Epistel] zegen beerven , 1Petr. 3,8-18 [Epistel] , 1Petr. 3,13-22 [Epistel] , 1Petr. 3,1-13 [Epistel]

5e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Petr. 3,1-13 [Epistel]
Deut. 6,20-25 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 183; Colofon