aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 22 juni 2014
Wijsheid van Jezus Sirach 35,1-22
Inleiding
Vertaling: Panc Beentjes
Vertaling
1Wie zich strikt aan de wet houdt vermeerdert offers.1
2Een vredeoffer brengt wie aandacht schenkt aan de geboden.
3Wie een gunst bewijst brengt een offer van het fijnste meel
4en wie een aalmoes2 van het gebod.
8De gave van een rechtvaardige maakt het altaar vet
en de zoete geur ervan [komt] tot bij de Allerhoogste.
9Het offer van een rechtvaardig mens wordt aanvaard
en de gedachtenis eraan zal niet worden vergeten.
10Eer de Heer met een blij gemoed3
en verminder de eerstelingen van je handen niet.4
11Bij5 al je daden6 laat je gezicht stralen
en heilig de tiende7 met vreugde.
12Geef8 hem9 zoals hij aan jou gegeven heeft,
genereus en naar wat je je kunt veroorloven.10
13Immers,11 hij is een god van beloning12 ,
hij zal je zevenvoudig teruggeven.
14Probeer13 hem niet om te kopen,
want hij neemt het niet aan.
15Vertrouw14 niet op een offergave uit afpersing15 ,
want hij is een God van recht16
en bij hem is geen partijdigheid.17
16Hij18 is niet partijdig tegen de arme
hij verhoort de beden van wanhoop.19
17Niet20 verwerpt hij de smeekbede van de wees
en de jammerklachten van de weduwe.21
18Stromen22 een weduwe de tranen niet over de wangen23
19weeklaagt24 ze niet om de man die haar tranen doet stromen?
20De25 bitterheid van de mishandelde26 zal tot rust komen27
de jammerklacht van de arme28 zal tot zwijgen komen.
21Het29 roepen om hulp van de arme doorboort de wolken
en tot het zijn doel heeft bereikt, zal het niet rusten.30
Het zal niet wijken totdat het God heeft bereikt31
22hij32 rechtvaardig oordeelt en recht heeft gedaan.3334
Noten
1 Van het boek Jesus Sirach (Ben Sira, Ecclesiasticus) is tussen 1896 en heden ongeveer 70% in een Hebreeuwse versie teruggevonden. Van Sir. 35:1-10 is helaas geen Hebreeuws beschikbaar, zodat dit gedeelte vanuit het Grieks is vertaald. De vertaling van Sir. 35:11-22a is wel op basis van het Hebreeuws. Opvallende verschillen met de Griekse versie van dit gedeelte worden in de voetnoten gemeld.
2 dikaiosunè heeft hier niet de betekenis `gerechtigheid´, maar die van de praktische toepassing ervan: `aalmoes´ of `charitas´.] geeft brengt een dankoffer.
5=Een welgevallen voor de Heer is zich verre te houden van slechtheid
=en verzoening zich verre te houden van onrecht.
6=Verschijn niet leeg voor het aanschijn van de Heer
7=want dat alles is omwille{ charin heeft hier de functie van voorzetsel en moet dus niet in concordantie worden gebracht met `gunst´ in vers 3.
3 Letterlijk `met een goed oog´, d.w.z. `genereus´.
4 Hierna volgen we de Hebreeuwse tekst die een sterk afwijkende telling geeft ten opzichte van de Griekse tekst. We houden daarom de telling van de Griekse tekstedities aan, mede omdat deze in verreweg de meeste Bijbeledities wordt gevolgd. De telling van de Hebreeuwse tekstedities staat per vers in een noot.
5H 9
6 Grieks: `gave´. Men kan ook lezen: „werken”.
7 In de marge staan twee varianten: `jouw tiende´ en `jouw daden/werken´.
8H 10
9 In de marge: `aan God´
10 Letterlijk: `met een goed oog en naar wat je hand in staat is´.
11H 11
12 In de marge bevindt zich een glosse die volgens de aanwijzing tussen vers 12 en 13 thuishoort: `Wie geeft aan een behoeftige leent aan JHWH / en wie is de bron van beloning anders dan hij?´
13H 12ab
14H 12cd
15 Grieks: `onrechtvaardig offer´.
16 Grieks: `want de Heer is rechter´.
17 Letterlijk: `optilling van gezicht´.
18H 13
19 `Wanhoop”, zie Deut. 28:53-57. Griekse = tekst heeft: Hij luistert naar de bede van de ontrechte´.
20H 14
21 Grieks: `en de weduwe, wanneer zij haar tranen vergiet´
22H 15a
23 Dezelfde uitdrukking ook in Klaagl. 1:2.
24H 15b
25H 16
26 Hebreeuws heeft hier ratsoon (`welbehagen´), zeer waarschijnlijk een verschrijving voor ratsoets (`mishandelde´); zie Deut. 28:33.
27 Grieks: `Wie dient in welbehagen, wordt aanvaard´.
28 Lees hier `ny (`arme´). Hebreeuws heeft hier `nn (`wolk´), een verschrijving veroorzaakt door dat woord in het volgende vers.
29H 17
30 Grieks: `hij is ontroostbaar zolang het niet aankomt´.
31 Grieks: `zal niet ophouden, totdat de Allerhoogste er aandacht aan schenkt´.
32H 18
33 Grieks: `hij ten gunste van de rechtvaardige oordeelt en dat oordeel uitvoert´.
34Literatuur:

— Panc Beentjes, `30ste zondag door het jaar, cyclus C´, in: Panc Beentjes, Jesus, zoon van Sirach (Cahiers voor levensverdieping 41), Averbode 1982, 90-96.
— Panc Beentjes, „God is niet om te kopen (Sir. 35:14-26)´, in: Panc Beentjes, De wijsheid van Jesus Sirach, Budel 2006, 136-140.
— B.C. Gregory, `The Relationship between the Poor in Judea and Israel under foreign Rule. Sirach 25:14-26 among Second Temple Prayers and Hymns´, JSJ 42 (2011), 311-327.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 10,16-33 [Evangelie]
WijsJS. 35,1-22 [OT-alt]
Jer. 20,7-13 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 359; Colofon