aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 8 juni 2014
Ezechiël 11,17-20
Vertaling
17Zeg1 daarom:2
zo zegt de heer JHWH:
Ik zal jullie verzamelen uit de volkeren
en jullie bijeenbrengen uit de landen
waarheen jullie verspreid zijn,
en ik zal jullie de grond van Israël geven.
18Ze zullen daarheen komen
en hun afschuwelijkheden en gruwelen daarvandaan wegdoen.
19Ik zal ze een hart uit één stuk3 geven
en een nieuwe geest geef ik in jullie binnenste;
ik zal het stenen hart uit hun lijf4 verwijderen
en hun [daarvoor] een hart van vlees-en-bloed5 geven,
20opdat ze zich naar mijn leefregels gedragen6
en mijn richtlijnen in acht nemen, en die dóen;
[zo] zullen ze mij tot een volk zijn
en ik zal hun tot een god zijn.
Noten
1 De perikoopafgrenzing (11,17-20) is zeer discutabel. Dat het veroordelend vers 21 is weggelaten, is op Pinksteren nog te billijken. Minder onschuldig is de weglating van vs. 14-16, de oproep van de `broeders´ in Jeruzalem aan de ballingen (de eerste groep) in Babel vooral maar weg te blijven! Men acht zich ver boven hen verheven. Ezechiël keert dit perspectief om: vanuit de diaspora begint het heil en zal het land opnieuw gegeven worden. Waar de broeders in Jeruzalem zich `holier than thou´ achten, zullen het de ballingen zijn die het land van gruwelen reinigen en met de Tora een nieuw begin maken.
2 NBV is met 'toch zeg ik hun dit' geen vertaling meer te noemen: heer JHWH is weg, en de hele grammaticale structuur omvergegooid: van een opdracht om te spreken wordt het nu een godsspraak.
3 Vgl. M. Dijkstra, Ezechiël I. NBG´51 merkwaardig vlak `één hart´, StV en NBV kiezen voor eensgezindheid, maar vgl. eerder Deut. 4,29; 6,5, Ps. 51,12.
4`Uit hun lijf:´ lett. uit hun vlees; hetzelfde woord als het 'hart van vlees' in het vervolg; dat kan exegetisch relevant zijn, niettemin acht ik een idiolecte vertaling niet haalbaar.
5 Vlees-en-bloed: vlees alleen klinkt te 'grofstoffelijk', terwijl het gaat om de condition humaine; vlg. NaBij.
6 Lett. `gaan naar´, maar dat is geen Nederlands. הלך gaat over levenswandel / levensstijl.
Afdrukken | vertaling door wimvroon | bij Pinksteren
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 11,17-20 [OT] , Ez. 11,17-20 [OT] , Ez. 11,17-20 [OT] , Ez. 11,17-20 [OT] , Ez. 11,17-20 [OT]
Exegeses: Ez. 11,17-20 [Commentaar] Een nieuw hart

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 14,23-29 [Evangelie]
Ez. 11,17-20 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 977; Colofon