aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Witte Donderdag, 17 april 2014
Matteüs 26,57-68
Inleiding
Vals getuigenis
Vertaling
57Zij, die Jezus gegrepen hadden
voerden hem weg naar Kaïphas, de hogepriester,
waar de schriftgeleerden
en de oudsten bijeengekomen waren.
58En Petrus was hem van verre gevolgd
tot aan de hof van de hogepriester
en binnengekomen ging hij zitten bij de dienaren
om de afloop te zien.
59De hogepriester en het hele Sanhedrin1
zochten een vals getuigenis tegen Jezus
om hem ter dood te brengen,
60en ze vonden het niet,
hoewel er veel valse getuigen naar voren kwamen.
Uiteindelijk kwamen er twee naar voren,
die zeiden:
61Deze heeft gezegd:
"ik ben bij machte2
de tempel van God af te breken
en in drie dagen op te bouwen."
62En de hogepriester stond op en zei hem:
Antwoord je niets
op wat dezen tegen je getuigen?
63Maar Jezus zweeg.
En de hogepriester zei hem:
Ik bezweer je bij de levende God
dat je ons zegt
of je de gezalfde3 bent, de zoon van God.
64Jezus zei hem:
U zegt het.
Alleen ik zeg jullie:
vanaf nu zullen jullie de mensenzoon4 zien,
gezeten ter rechterzijde van de kracht5
en komend op de wolken van de hemel6
65Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei:
Hij spreekt lastertaal;
waarvoor hebben we nog getuigen nodig?
Zie, nu hebben jullie de lastering gehoord;
66wat dunkt u?
En zij antwoordden en zeiden:
Hij is des doods schuldig.
67Toen spuugden ze in zijn gezicht
en gaven hem vuistslagen,
anderen sloegen hem in het gezicht7
68en zeiden:
Profeteer ons, gezalfde8 ,
wie is het, die je sloeg?
Noten
1de hoge raad, hier voor de helderheid onvertaald gelaten
2dunamis, macht. kracht, komt ook voor in vs. 64
3christos is de Gr. vertaling van masjiach, gezalfde. NBV vertaalt met messias; laten we daarmee toch maar wat voorzichtig blijven
4Van zichzelf spreekt Jezus nooit in termen van 'zoon van God', uitsluitend 'zoon van de mens'!
5zie opm. bij vs. 61
6zie Dan 7:13
7gaven hem een oorvijg, of sloegen met de platte hand. Kan ook slaan met een stok betekenen
8zie opm. bij vs. 63
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Witte Donderdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 26,1-75 [Evangelie] , Mat. 26,47-75 [Evangelie] Nu...het uur u !

Witte Donderdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 26,57-68 [Evangelie]
Ex. 12,15-20 [OT]
Dan. 7,1-14 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 154; Colofon