aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Judica | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 23 maart 2014
Matteüs 21,33-46
Inleiding
Nog een gelijkenis
Vertaling
33Luister naar een andere gelijkenis.
Er was een mens1 , de heer van een huis2 ,
die een wijngaard aanplantte,
er een omheining omheen zette,
er een perskuil in uitgroef,
een toren bouwde
en die uitgaf aan landbouwers3 ,
en toen wegging van zijn volk4 .
34Toen de tijd van de vruchten5 naderde,
stuurde hij zijn knechten naar de landbouwers
om zijn vruchten in ontvangst te nemen.
35En de landbouwers grepen zijn knechten,
de ene ranselden ze af,
de ander doodden ze,
nog een ander bekogelden ze met stenen.
36Weer stuurde hij knechten, andere, meer dan de eersten,
en met hen deden ze net zo!
37Als laatste6 stuurde hij zijn zoon naar hen toe,
hij zei7 :
Ze zullen mijn zoon toch wel ontzien...8
38Maar toen de landbouwers de zoon zagen,
zeiden ze onder elkaar:
Dit is de erfgenaam!
Kom op, laten we hem doden,
dan hebben9 we zijn erfenis!
39En ze grepen hem,
gooiden hem de wijngaard uit
en doodden hem.
40Wanneer nu de heer10 van de wijngaard komt,
wat zal11 hij dan met die landbouwers doen?
41Ze zeggen tegen hem:
Die kwaden12 zal hij een kwaad13 einde bezorgen
en de wijngaard uitgeven aan andere landbouwers,
die de vruchten wel aan hem teruggeven14 wanneer het hun tijd is.
42Daarop zegt Jezus tegen hen:
Hebt u nooit gelezen in de Schriften:
De steen die de huisbouwers afkeurden
die is de hoeksteen, het hoofd geworden.
Vanwege15 de Heer is dit gebeurd,
en het is wonderbaarlijk in onze ogen16 . [Ps. 118: 22v.]
43Daarom zeg ik u:
het koninkrijk van God zal u worden ontnomen
en gegeven worden aan een volk dat wel de vruchten ervan opbrengt.
44Wie over die steen valt17 zal verbrijzeld18 worden
en iedereen op wie die valt zal hij vermorzelen.
45Toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hoorden,
wisten ze dat hij over hen sprak.
46Ze wilden hem vastnemen,
maar ze vreesden de massa´s19 ,
omdat die hem voor een profeet hielden.
Noten
1verdwenen in de NBV
2NBV `landheer´
3staat er letterlijk en is zinrijk
4ook letterlijk, veelzeggender dan `ging op reis´ (NBV)
5dit wezenlijke woord ontbreekt hier in de NBV
6`tenslotte´ (NBV) kan ook, maar is minder persoonlijk
7`met de gedachte´ (NBV) miskent de bijbelse verteltrant
8voor `ontzag hebben´ (NBV) heeft het bijbelGrieks een ander woord
9waarom vertaalt de NBV met het zelfbedachte `opstrijken´? `hebben´ is sterk genoeg
10met `eigenaar´ verduistert de NBV weer een bijbels grondwoord
11is onheilspellender dan `moet´ (NBV)
12`onmensen´ (NBV)?
132 x `kakos´
14pendant van `uitgeven´
15`dankzij´ (NBV)
16de ogen zijn verdwenen in de NBV
17meer dan `struikelt´ (NBV)
18sterker dan `gebroken´ (NBV)
19waarom voegt de NBV in `de reactie van´?
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 21,33-43 [Evangelie] , Mat. 21,33-43 [Evangelie] de pachters, Mat. 21,33-43 [Evangelie] , Mat. 21,33-46 [Luthers leesrooster]

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,33-46 [Evangelie]
Ex. 17,1-7 [OT]
Ps. 118,13-23 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 55; Colofon