aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e na Epifanie, 2 februari 2014
1 Korintiërs 1,18-31
Inleiding
wat is wijsheid? een schandaal
Vertaling
18Want het woord van het kruis1 is,
voor wie ten ondergaan2   3 een dwaasheid4
maar voor wie gered worden,
voor ons,
is het Gods kracht.
19Want er staat geschreven:
ik zal de wijsheid der wijzen doen ondergaan
en het verstand van de verstandigen ontkrachten5   6
20Hoezo7 wijze8 ? Hoezo Schriftgeleerde9 ? Hoezo actualiteitsvorser10 ?
Heeft God de wijsheid van deze wereld niet voor gek gezet11   12 ?
21Immers in Gods wijsheid heeft de wereld
door de13 wijsheid God niet gekend14 ,
daarom heeft het God behaagd
door de dwaasheid van de verkondiging15
hen die daarop vertrouwen te redden.
22Immers waar zowel Judeeërs tekenen16 verlangen
als de Grieken wijsheid zoeken,
23verkondigen wij de gekruisigde Christus:
voor de Judeeërs dan een schandaal17 ,
voor de naties een dwaasheid, —
24maar voor wie geroepen18 zijn,
zowel Judeeërs als Hellenen19 ,
een Christus als Gods kracht en Gods wijsheid.
25Omdat Gods dwaasheid wijzer is dan de mensen
en Gods zwakte sterker is dan de mensen20 .
26Want bekijk je (eigen) roeping21 , broeders:
menselijkerwijs22 zijn er niet veel wijzen
niet veel machtigen
niet veel aanzienlijken23
27maar de dwaasheden der wereld
heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen24
en de zwakheden der wereld
heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen25 .
28en de onaanzienlijken26 der wereld en de verachten27
heeft God uitgekozen, (alles) wat niets28 is,
om (alles) wat iets is29 te niet te doen30
29opdat niet de hele mensheid31
trots zou zijn32 voor Gods aangezicht.
30Uit hem toch zijn jullie in Christus Jezus
die ons tot wijsheid is geworden van Godswege
gerechtigheid33 , heiliging en bevrijding34 ,
31opdat, gelijk geschreven staat:
Laat hij die trots is, trots zijn in de Heer35
Noten
1nl. de verkondiging (vers21) over Jezus leven, zoals in Filp2:6-8: vernedering en 2Cor8:9: arm worden
2lett: bezig zijn onder te gaan
3cf. 2Cor2:15, 4:3 cf. 2Thess2:10
4mooria — onnozelheid; in LXX alleen in Jes.Sir. dwaasheid in 1Cor1:18,21,23; 2:14; 3:19
5atheteoo — alg. opheffen, schenden, breken; NT krachteloos maken, versmaden, verachten, afwijzen, breken, verzaken; cf. Pop PNT: resp „verderven” en „verdoen”
6LXX Jes29,14, daar staat kryptoo
7pou — lett. waarheen, maar LXX in 2Sam2:22 ook hoe
8Jes19:11vv
9Jes33:18
10lett: de (onder)zoeker van deze aeon; hebr. olam ha-ze, deze eeuw t.o.v. olam ha-ba, de komende m.Avot2.7
11moorainoo < mooros = dwaas, afgestompt, leeghoofd; iemand tot dwaas maken, pass: verstand verliezen; zout: smakeloos, krachteloos
12Jes44:25
13algemeen geldende kennis
14cf. Joh1:10
15zie vers18
16cf. Mc8:11vv; heeft in ME meegewerkt aan de stigmatisering van de Joden cf. Thomas Aquino, Summa Th. 3.47.5. in 4Q521 lijst met messiaanse tekenen
17skandalon — struikelblok cf.Rom9:33; 11:1 — 10; Ps69 ook inzake dwaasheid; hebr. mikshool of mokeesh, kèsèl of dopi, zo bv. in Lev19:14; 1Sam25:31 Ps118(119)65 Ri2:3, 8:27, etc. een gevaarlijke valstrik
18klaoo
19in de zin van: ze mogen dan zowel J of H zijn
20cf. Hanna LXX 1Reg2:8-10
21klèsis van klaoo
22naar het vlees, sarx — „als beeld van de gehele uiterlijke mens, als aards wezen” Murre
23eugenes — edel, welgeboren
24kataischunoo — beschaamd maken, pass: zich schamen, te schande maken, teleurstellen, onteren
25cf. 2Cor12:7
26agenès — zonder kinderen; ongeboren; van lage geboorte > onaanzienlijk, hapax
27exoutheneoo — geringschatten, fijnstampen; NT versmaden, gering achten, verachten
28ta mè onta — de nietsen
29ta onta — de ietsen
30katargeoo — nutteloos maken, buiten werking stellen, teniet doen
31kol basar — alle vlees, cf. vs. 26
32kauchaomai — trots zijn, pronken, roemen, eng. „boast”
33cf.6:11
34apolutrosis, cf.Rom8:23
35Jerm9:22-23; cf. LXX 1Reg2:10
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 1,17-25 [Epistel] , 1Kor. 1,26-31 [NT-alt] , 1Kor. 1,18-31 [NT-alt] , 1Kor. 1,18-31 [rector]

4e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 1,18-31 [Epistel]
Sef. 2,3-3 [OT]
Sef. 3,9-13 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 82; Colofon