aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Epifanie, 19 januari 2014
Romeinen 4,1-12
Inleiding
Paulus vervolgt zijn redenering over het geloven, door Joden en heidenen samen te brengen als nazaten van Abraham
Vertaling
1Wat zullen wij dan zeggen?
Wat heeft Abraham, onze voorvader naar het vlees1 , ondervonden2 ?
2Want als Abraham uit werken recht gedaan is,
heeft hij iets om zich op te beroemen3
maar niet tegenover God4 .
3Want wat zegt de schrift?
En Abraham geloofde God
en dat werd hem aangerekend als recht5 . [Gen. 15,6]
4Nu wordt aan wie werkt het loon niet aangerekend6 volgens genade,
maar integendeel7 volgens wat verschuldigd is8 .
5Maar aan wie niet werkt9
maar gelooft in hem die de schoft10 recht doet11 ,
wordt zijn geloof aangerekend als recht.
6Zoals ook David zegt in de zaligspreking
over de mens wie God recht toerekent zonder werken12 :
7Zalig zij van wie de wetsovertredingen zijn weggedaan
en van wie de zonden zijn toegedekt;
8zalig de man wie de Heer de zonde niet aanrekent13 . [Ps. 32,1-2]
9Slaat deze zaligspreking dan op de besnijdenis
of ook14 op de voorhuid?
We lezen15 immers:
Abraham wordt het geloof aangerekend als recht. [Gen. 15,6]
10Hoe16 wordt dat hem dan aangerekend?
In besneden staat of met een voorhuid17 ?
Niet in besneden staat, maar met een voorhuid!
11En het teken18 van de besnijdenis ontving hij
als bezegeling van het recht van het geloof
uit zijn tijd met voorhuid —
zodat hij vader is van allen die geloven compleet met19 voorhuid,
zodat hen recht wordt toegerekend20 .
12En óók is hij vader van wie leven met de besnijdenis,
die niet uit het besneden-zijn21 alleen leven
maar die ook treden in de voetsporen22 van het geloof
dat onze vader Abraham mét voorhuid al had{zo
Noten
1NBV vervlakt tot `stamvader´
2zo Willibrordvertaling
3zo NB
4zo NBV
5Paulus citeert de LXX, die `eis´ heeft; het Hebreeuws heeft hier geen voorzetsel; de NBV voegt `daad´ in; wat verandert er dan?
6misschien beter niet-concordant te vertalen met `toegekend´; de NBV maakt er `verdient´ van en laat het `werkt´ weg
7om het Gr. `alla´ te beklemtonen t.o.v. het veelvuldige `de´
8zo NB; de NBV brengt de redenering in de war door hier `als een recht´ te vertalen
9weer laat de NBV `werkt´ weg
10Gr. `asebès´ is in de LXX meestal de vertaling van Hebr. `rasha´; de vertaling `goddeloze´ suggereert ten onrechte dat het om een tot het religieuze terrein beperkte afwijking gaat
11de NBV schept weer verwarring door de stam `recht´ onzichtbaar te maken door te vertalen met `vrijspreken´
12NBV weer `verdienste´
13NBV `telt´
14dit woordje laat de NBV weg
15de NBV vervangt dit door ambtenarentaal `we zagen al´
16NB en NBV `wanneer´
17de NBV is kennelijk bang voor de voorhuid...
18waarom haalt de NBV dit hier weg en plaatst het dit woord naast het woord `bezegeling´?
19Gr. `dia´, `gedurende´, of `ten tijde van´
20NBV `aangenomen´; is wat voor te zeggen, alleen jammer dat `toe/aangerekend´ dan wegvalt
21zo NB
22NBV algemener `volgen´
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 4,1-12 [NT-alt] , Rom. 4,1-12 [Epistel]

2e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 4,1-12 [Epistel]
Jes. 62,1-5 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 848; Colofon