aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Judica | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2013
Lucas 2,1-20
Vertaling
1Het geschiedde in die dagen:
2Er ging een bevel uit van Keizer Augustus:
de hele bewoonde wereld moet worden ingeschreven!
Dat inschrijven gebeurde voor het eerst
toen Quirinius bestuurder was van Syrië.
3Dus ging iedereen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de eigen (geboorte)plaats.
4Ook Jozef trok op uit Galilea,
uit de stad Nazareth,
naar Judea,
naar de stad (van) David die Bethlehem genoemd wordt,
want hij was afkomstig uit het huis en het geslacht van David,
om zich te laten inschrijven,
5samen met Maria, zijn ondertrouwde vrouw.
Zij was zwanger.
6Het geschiedde, toen zij daar waren,
dat haar dagen vervuld waren
7en zij baren zou.
Zij baarde een zoon,
haar eerstgeborene.
Zij omwikkelde hem en legde hem in een kribbe,
want er was voor hen geen plaats in de herberg.
8Er waren herders in datzelfde gebied.
Zij leefden buiten en waakten `s nachts over hun kudde.
9Een engel van de Heer kwam bij hen staan
en de glans van de Heer omscheen hen.
Grote vrees beving hen.
De engel zei tegen hen:
10vreest niet, want zie ik verkondig u grote vreugde
die zijn zal voor het gehele volk,
11want heden is uw bevrijder geboren:
Messias, Heer
in de stad van David.
Dit is u het teken:
12u zult een kind vinden,
omwikkeld en het ligt in een kribbe.
13En plotseling geschiedde het:
mét de engel een grote hemelse schare!
Ze loofden God en zeiden:
Eer zij God in de hoogsten
en op aarde: vrede
in mensen van welbehagen.
14Het geschiedde,
nadat de engelen van hen weggegaan waren,
naar de hemel,
15dat de herders tegen elkaar zeiden:
laten we naar Bethlehem gaan
en zien dit woord dat geschied is,
dat de Heer ons heeft bekend gemaakt.
16Zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef
17en het kind liggend in de kribbe.
Toen ze het zagen begrepen zij het woord
dat tot hen gesproken was over dat jongetje.
18Allen die dit hoorden verbaasden zich
over wat door de herders tegen hen werd gezegd.
19Maar Maria bewaarde al die woorden
en overlegde die in haar hart.
20De herders keerden terug,
God lovend en prijzend
over alles wat ze gehoord en gezien hadden,
zoals het hun gezegd was.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-21 [OT] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-14 [Evangelie] , Luc. 2,15-20 [Evangelie] het woord dat is geschied, Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 2,1-20 [Commentaar] En het geschiedde...

Kerstnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Tit. 2,11-14 [Epistel]
Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Jes. 8,23-23 [OT]
Jes. 9,1-6 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 477; Colofon