aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de herfst, 27 oktober 2013
Lucas 18,9-17
Inleiding
Tot hen die van zichzelf geloven rechtvaardig te zijn
Vertaling
9En hij zei tot enigen1
die van zichzelf geloofden rechtvaardig te zijn
en de rest voor niets hielden
deze gelijkenis:
10Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden,
de één een Farizeeër en de ander een tollenaar.
11De Farizeeër stond bij zichzelf te bidden:2
O God, ik dank U
dat ik niet zo ben als de rest van de mensen:
rovers, onrechtplegers, echtbrekers
of zoals die tollenaar.
12Ik vast tweemaal per week,
ik draag tienden af over alles wat ik bezit.
13De tollenaar stond daar ver vandaan,3
wilde niet de ogen naar de hemel opheffen,
maar sloeg zich op de borst
terwijl hij zei:
O God, breng mij zondaar in het reine.4
14Ik zeg jullie:
deze daalde recht gedaan5 af naar zijn huis,
de ander voorbij6 .
Want iedereen die zichzelf verhoogt,
zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert,
zal verhoogd worden.
15En zij brachten ook de zuigelingen tot hem,
opdat hij hen zou aanraken.
Toen de leerlingen dit zagen,
bestraften zij hen.
16Maar Jezus riep hen erbij en zei:
laat toe dat de kinderen bij mij komen
en houdt ze niet tegen,
want van zulken is het koninkrijk van God.
17Werkelijk, ik zeg jullie:
wie het koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind, die komt er zeker niet in binnen.
Noten
1het is onzeker of Jezus hier spreekt over degenen die zichzelf rechtvaardig vinden of dat hij hen direct aanspreekt, de gebruikte zinsconstructie (Εἶπεν ... πρός τινας) wijst meestal op de tweede optie, de NBV vertaalt 'met het oog op hen'
2bij zichzelf kan zowel een bepaling zijn bij het (rechtop) staan als het bidden, volgens Jos de Heer laat Lucas dit bewust in het midden, zodat beide opties openblijven
3het ‘van verre staan’ is een terugkerend thema in het Sondergut van Lucas. Van de vader wordt in Lucas 15.20 gezegd dat hij zijn verloren zoon van verre ziet en ook van de 10 melaatsen lezen wij dat ze van verre blijven staan (17.22)
4in de Naardense Bijbelvertaling weergegeven met ‘o God, verzoen u met mij, ik ben zo’n zondaar’. God wordt gebeden zijn verzoenende werk te doen
5gerechtvaardigd perfectum), het is opvallend dat de NBV vertaalt 'als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God', terwijl ze het hebraïsme 'in Gods ogen' elders juist weglaat, vgl. Genesis 6.8
6παρἐκεῖνον kan ook overdrachtelijk gelezen worden als 'in tegenstelling tot', maar in de context van de gelijkenis gaat het m.i. om een fysieke verplaatsing
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 6e van de herfst
Laatste wijziging 18 Jan 2021 16:18:44
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Luthers leesrooster] de gerechtvaardigde, Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie]

6e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 18,9-17 [Evangelie]
Jer. 14,7-10 [OT]
Jer. 14,19-22 [OT]
1Kon. 21,1-29 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 416; Colofon