aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de herfst, 17 november 2013
Lucas 20,27-38
Opstanding?
Inleiding
Gesprek met Sadduceeërs. Bestaat zoiets als opstanding wel? Jezus heeft er wel iets over te zeggen.
Vertaling
27Er kwamen een aantal van de Sadduceeën,
die zeggen1 dat er geen opstanding is,
en zij vroegen hem:
28Meester,
Mozes heeft ons voorgeschreven,
indien van iemand de broer, die een vrouw heeft,
sterft en hij is kinderloos,
dat dan zijn broer de vrouw trouwt2
en een nakomeling voor zijn broer laat verrijzen3 .
29Nu waren er zeven broers
en de eerste trouwde4 een vrouw en stierf  kinderloos;
30zo ook de tweede
31en de derde trouwde5 haar,
en zo alle zeven,
en zij lieten geen kinderen na en stierven.
32Als laatste stierf ook de vrouw.
33De vrouw nu, bij de opstanding, van wie zal zij de vrouw worden?
Want alle zeven hebben zij haar tot vrouw gehad.
34Jezus zei tegen hen:
de zonen6 van deze eeuw huwen en worden uitgehuwelijkt,
35maar wie waardig gekeurd worden
die eeuw en de opstanding uit de doden te verkrijgen,
huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen;
36want zij kunnen niet meer sterven,
want ze zijn aan de engelen gelijk
en ze zijn zonen7 van God omdat zij zonen8 van de opstanding zijn.
37Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bekend gemaakt9
bij het braambos,
als hij de heer noemt
de God van Abraham en de God van Izaäk en de God van Jakob.
38God is toch geen God van doden, maar van levenden,
want voor hem leven zij allen10 .
Noten
1Een aantal goede handschriften en familegroepen hebben 'spreken', andere handschriften hebben 'tegenspreken' —vandaar in vele vertalingen iets als 'loochenen/ontkennen'; en er wordt ook een ontkenning bij het werkwoord 'zijn' gezet.
2Letterlijk staat er: nemen. Maar een vrouw is geen erfstuk, daarom maar de keuze voor 'trouwen'.
3letterlijk staat er: zaad ontwaakt/opwekt voor zijn broer. Hoe dan ook moet je interpreteren.
4ook hier als in het vorige vers: nam.
5voor de derde maal: nam.
6en dochters natuurlijk ook. De meeste vertalingen maken er 'kinderen' van. Oussoren: zonen-en-dochters.
7zie vorige aantekening
8zie vorige aantekeningen
9De letterlijke betekenis. 'Aanduiden' is mooi, maar een interpretatie.
10Wat mooi is het vertaald in de Naardense Bijbel: want voor hem zijn allen in leven!
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 9e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties:
jaap goorhuis: Opmerkingen [2017-10-06 10:55:42]
Een paar opmerkingen bij deze vertaling:
27: Ik dacht dat je moet zeggen: er is een aantal ...
28: Ik zou vertalen met nemen en niet met trouwen. Voor trouwen heeft het NT.Grieks het woord gameo. Vertaal maar gewoon wat er staat.
28: Verrijzen? Zo zeggen wij dat toch niet? Ik zou vertalen ... nakomeling voor zijn broer verwekt.
35: Ik zou tussen 'die'en éeuw' het woord 'komende' tussen haakjes gezet toevoegen. (Jaap Goorhuis).


Andere vertalingen: Luc. 20,27-38 [Evangelie] Vraag naar de opstanding, Luc. 20,27-40 [Evangelie] Mozes, geschreven en gesproken, Luc. 20,27-38 [OT] , Luc. 20,27-40 [Evangelie] Geding om de opstanding, Luc. 20,27-40 [Evangelie]

9e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 20,27-38 [Evangelie]
Ex. 3,1-15 [OT]
2Kon. 4,38-41 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 529; Colofon