aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de herfst, 29 september 2013
Lucas 16,19-31
Lazarus
Inleiding
Luisteren naar Mozes en de Profeten
Vertaling
19Een mens1 nu,
iemand die rijk was en zich placht2 te kleden in purper3 en fijn linnen,
die zich dag in dag uit schitterend4 vermaakte5 .
20Een arme,6
iemand met de naam Lazarus7 ,
neergegooid8 bij zijn ingangsportaal9 , vol zweren10 ,
21begerig zich te goed te doen aan wat er van de tafel van de rijke afviel,11
maar zelfs12 de honden kwamen en likten zijn wonden.
22Nu geschiedde het dat de arme stierf
en dat hij werd weggedragen door de engelen13 naar de schoot14 van Abraham15
ook de rijke stierf en hij werd begraven.
23Toen hij dan in de Hades16 zijn ogen opsloeg,
terwijl hij beproevingen17 onderging,
zag hij Abraham van verre
en Lazarus in zijn schoot;
24hij zette een stem op, hij zei:
“Vader Abraham, ontferm je over mij
en stuur Lazarus18
dat hij het puntje van zijn vinger in water doopt en mijn tong verkoelt,
want ik heb pijn in deze vlam”19
25Maar Abraham zei:
“Kind20 , herinner je hoe jij jouw goede dingen in je leven hebt ontvangen
en Lazarus precies zo de slechte:21
zo wordt hij nu getroost22
en jij hebt23 pijn.
26Bij dit alles,
tussen ons en jullie is een groot ravijn24 gesteld25 ,
opdat zij die willen, niet in staat zijn van hier26 naar jullie over te gaan27 ,
en zij van daar niet naar ons over te steken28
27Maar hij zei:
“Dan vraag29 ik je, vader
dat jij hem stuurt
naar het huis van mijn vader30 ,
28ik heb immers vijf broers31 ,
opdat hij voor hen getuigt32 ,
dat niet ook zij komen in deze plaats van beproeving”
29Maar Abraham zegt33 :
“Zij hebben Mozes en de profeten34 ,
laten ze naar hen luisteren”
30 Maar hij zei:
“Nee vader Abraham,
maar wanneer iemand uit de doden naar hen toekomt35 ,
zullen zij omkeren36
31Maar hij zei hem:
“Wanneer ze naar Mozes en de profeten niet luisteren,
zullen ze net zo min
wanneer iemand uit de doden37 opstond38
zich laten overreden”39

Noten
1niet: er was eens zo bv. NBV en Oosterhuis/vanHeusden, dan wordt het een sprookje, cf. Deurloo/ter Linde t.a.p. Deze mens is naamloos, “hij mag geen naam hebben”, i.t.t. app. crit. Onomati Neuès = van Ninevé? Het geheel kan een bewerking zijn van een Egyptisch verhaal
2impf. durativum
3koninklijk
4lamproos = schitterend over manier van leven; komt alleen hier voor
5eufrainoo = vrolijk, blij zijn
6geen bedelaar zoals SV, NBV e.a. gaat juist om de puntige tegenstelling: rijk vs. arm. Cf. Deut15:7
7God helpt, — de enige plaats waar Jezus iemand een naam geeft. Cf. Gen15:2 en Ex6:24
8plusq.pf ballein = werpen
9"Waar bevindt zich de messias? Voor de poorten van Rome te midden van melaatsen. Wanneer komt de messias? (Ps95:7b) “Heden zo gij zijn stem hoort, wilt uw hart niet verharden” zo in bTalmud Sanhedrin 98a
10elkow = doen zweren < elkos = zweer alleen hl en Apoc.16:2,11
11piptontoon , cf. app.crit.: toon psichioon = de kruimels vanuit Mat15:27
12alle kai > ook dat nog
13Cf. Henoch Gen5:24, Mozes Deut34:6 en Elia 2Kon2:1,16
14cf. Joh13:23
15cf. Mat8:11. Cf. ook Gen24:2-4 de knecht Eleazar(wiens naam hier niet wordt genoemd) legt zijn hand op de “heup” van Abraham
16Hebr. Sjeool
17basanos = toetssteen > (gerechtelijk) onderzoek > foltering > pijn; Luk16:23, 28 Mat4:24
18ineens kent hij Lazarus dus wel
19cf. Ps106:18
20ook de naamloze rijke is een zoon van Abraham en zo antwoordt hij ook tot driemaal toe met vader, 24, 27, 30. Cf. Luk15:31
21apolambanoo = goederen ontvange
22parakaleoo = erbij roepen [cf. advocatus, de Parakleet is de Trooster, maar ook degene die bijstand verleent], nodigen, te hulp roepen [LXX voor qara], troosten [LXX voor nacham]
23praesens!
24chasma (alleen hier) < chainoo = gapen, opensplijten (niet in Bijbel) LXX: pachath, groeve alleen in 2Sam18:17 – het graf van Absalom
25perf.pass. dus permanent; letterlijk: vaststaan cf. Luk9:51, 22:32
26let op de richting
27diabainoo, "rijmt" op oversteken
28diaperaoo "rijmt" weer op diamarturetai
29erootaoo = vragen, verzoeken, bidden nodigen
30Beth ab – cf. Luk15:6, 8, 25
31de arme voor zijn poort heeft hij niet als broeder gezien
32diamarturomai = dringend betuigen, ernstig waarschuwen
33praesens!
34cf. Luk9:30, 16:16, 24:25,27,44
35poreuomai, cf. app.crit. egerthè en anastè, zoals in vs.31
36metanoeoo= anders nadenken > tot inkeer, berouw komen, van denkwijze veranderen. LXX: zowel nacham – spijt krijgen, als sjoev – omkeren
37dat wordt door Johannes nader uitgewerkt in Joh11
38anistèmi, cf. app.crit. egerthè en avasttè kai apelthè pros autous. Cf. Luk24:6
39peisthèsontai < peithoo = overtuigen, ompraten, luisteren
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 2e van de herfst
Laatste wijziging 12 Sep 2013 14:34:30
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2013-09-12 07:30:43]
Een goed lopende vertaling in klassieke bewoordingen, met mooie vondsten ('hij zette een stem op' - vs. 24) en behulpzame aantekeningen
Enkele kleine kanttekeningen:
19/20: ik mis de hoofdwerkwoorden die het Grieks heeft: 'zijn', 'zich kleden' 'neergelegd zijn'; ook het Nederlands vraagt erom dat die hoofdwerkwoorden als zodanig klinken  
19: (noot 1) wat is er tegen een sprookje?
20: is 'neergelegd' niet te mooi? 'ballein' staat er, eerder 'neergesmeten'
22: ipv 'sterf' zou ik vertellen 'stierf' (de vertaling gaat ook in de verleden tijd door)
25: 2 x 'sou' is opvallend, zou ik in de vertaling laten horen: 'jouw goede dingen in [niet 'van'] jouw leven'
25: 'en jij hebt' is in noot 22 terecht gekomen
26: ik mis de vertaling van 'opoos' 'opdat'
27: ik mis de vertaling van 'oun' 'dan', verbindt
28: 2x 'opdat' vind ik lelijk, in het Gr 2 verschillende woorden; 2e keer 'dat'?
29: opvallend het praesens: 'A zegt'; heeft dat betekenis? klinkt hier de eeuwige kern?
31: 'tot hem' mist
wiersma: enkele kanttekeningen [2013-09-12 14:35:17]
Een goed lopende vertaling in klassieke bewoordingen, met mooie vondsten ('hij zette een stem op' - vs. 24) en behulpzame aantekeningen
meeste wijzigingen aangebracht

Andere vertalingen: Luc. 16,19-31 [Evangelie] Een woord van vader Abram, Luc. 16,19-31 [Evangelie] , Luc. 16,19-31 [Evangelie] , Luc. 16,19-31 [Luthers leesrooster] , Luc. 16,19-31 [Evangelie]

2e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 16,19-31 [Evangelie]
Am. 6,1-10 [OT]
1Kon. 17,17-24 [OT-alt]

Deze site heeft 229 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 163; Colofon