aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 1 september 2013
Lucas 14,1-15
Inleiding
Over het Koninkrijksleven
Vertaling
1En het geschiedde,
toen hij in het huis kwam van één van de leiders van de Farizeeën,
om op shabbat brood1 te eten:
zij waren er ook,
en ze observeerden2 hem...  
2En ziedaar:
er was een mens3 , een waterzuchtige4 , daar vóór hem5 .
3Jezus antwoordde erop,
hij zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën,
hij sprak:
Is het geoorloofd
op de shabbat6 te zorgen7
of niet?!
4Maar zij zwegen...
En hij pakte hem vast,
hij genas hem
en liet hem gaan.
5En tegen hen zei hij:
Van iemand van u valt een zoon of een rund in een put;
zal hij hem dan niet meteen omhoog trekken
ook op de dag van de shabbat?!
6En ze konden daar niets tegenin antwoorden.
7Hij sprak tegen de genodigden een gelijkenis
— hij had opgemerkt
hoe ze de eerste zetels hadden uitgekozen –
hij sprak tegen hen:
8Wanneer je door iemand wordt uitgenodigd op een bruiloft,
ga dan niet op de eerste rij zitten8 ,
opdat het niet zo gaat:
als er iemand door hem is uitgenodigd
die voornamer is dan jij,
9dan zal hij die jou en hem heeft uitgenodigd komen
en tegen jou zeggen9 :
Geef deze plaats aan hem!
en dan begint de schande:
je zult de laatste plaats innemen...
10Maar als je wordt uitgenodigd,
ga dan vooral neervallen10 op de laatste plaats,
opdat het zo gaat:
wanneer hij die je heeft uitgenodigd komt,
zal hij tegen je zeggen:
Vriend, kom naar voren, hogerop11 !
dat zal voor jou een hele eer12 zijn tegenover allen
die met jou aanliggen...
11Want alwie13 zichzelf verhoogt
zal vernederd worden,
en wie zichzelf vernedert
zal verhoogd worden.
12Hij sprak ook tegen degene die hem had uitgenodigd:
Wanneer je een lunch of diner organiseert,
roep dan niet je vrienden op,
niet je broers-en-zussen,
niet je verwanten,
niet je rijke buren,
opdat het niet zo gaat:
in ruil zullen ook zij jou weer uitnodigen,
het wordt een ruilgave voor je.
13Maar wanneer je een ontvangst houdt14 ,
nodig dan armen, gehandicapten, verlamden, blinden uit;
14dan zul je gelukkig zijn,
omdat zij niets hebben om je in ruil te geven;
het zal je teruggegeven worden in15 de opstanding van de rechtvaardigen16 .
15Toen iemand die mede aanlag dat hoorde,
zei hij tegen hem:
Gelukkig wie brood eet in het koninkrijk van God!
Noten
1in de NBV vervlakt tot een maaltijd
2Hemelsoet en Monshouwer (‘Lucas. Lezen naar de gewoonte van Pasen’ [Boekencentrum 1997]) benadrukken het kritisch gebruik van dit woord: welke ‘observantie’ (‘shamar’) vindt er plaats: van (de bedoeling van) de shabbat of van Jezus?
3de mens is verdwenen in de NBV
4met hongeroedeem? zo Hemelsoet en Monshouwer; extra wrang tijdens een shabbatsmaal
5verdwenen in de NBV
6de NBV voegt ‘hem’ toe, versmalt daarmee
7θεραπεύω is breder dan ἰάομαι (vs. 4)
8lastig die 3 woorden voor ‘aanliggen’: hier ‘kataklino’, in vs. 10 ‘anapipto’ en ‘anakeimenai’
9waarom voegt de NBV ‘moet’ in?
10ik heb de neiging om al te letterlijk te vertalen met ‘op-vallen’ (er staat ‘ana-...’); het sarcasme druipt er af in Jezus’ vertellling...
11dubbelop!
12‘doxa’
13de NBV mist ‘al’
14hier duiken bij de NBV opeens ‘mensen’ op...
15de vertaling ‘in’ lijkt me wezenlijk, het gaat om de plaats; zie verder Hemelsoet en Monshouwer
16de NBV maakt een ‘burgerlijke’ tegenstelling: ‘dan wel’ ... ‘maar’; getuigt van onbegrip voor wat nu al geschiedt...
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 5 Nov 2020 14:49:22
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 14,7-14 [Evangelie] , Luc. 14,7-14 [Evangelie] , Luc. 14,1-11 [Luthers leesrooster] Terwijl hij komt...., Luc. 14,1-14 [Evangelie]

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 24,17-22 [OT]
Luc. 14,1-15 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 910; Colofon